U gaf gehoor aan Actie Kerkbalans!

Voorlopige uitslag

Een keer per jaar doen we een beroep op u en jou via Actie Kerkbalans. Dit jaar was het thema: Geef voor je kerk, want kerk zijn we samen. We geven om elkaar, binnen en buiten de kerk. En dat kost geld. Wat ongelooflijk fijn dat er gehoor gegeven is aan Actie Kerkbalans, veel dank daarvoor! We zijn heel blij met de eerste 426 toezeggingen die wij tot nu toe ontvangen hebben (totaal bezorgd 686). De teller staat nu voor de Kerk op 154.077 euro, voor de Diaconie op 19.031 euro en voor ZWO op 14.498 euro. Dat is gemiddeld bijna 5% meer dan wat diezelfde groep in 2017 heeft toegezegd. Heel hartelijk dank voor het geven om én voor je kerk!

Graag doen we een dringend beroep op de gemeenteleden die hun toezegging nog niet ingeleverd hebben: ook uw en jouw bijdrage is hard nodig. Doe dit zo snel mogelijk via het sectieteam of lever ‘m in bij Wim van Huissteden in de kerk. Fijn, bedankt!

Hartelijk dank aan medewerkers

Dit jaar hebben wij de Actie Kerkbalans als een echte campagne proberen vorm te geven. Op basis van diverse materialen – die in opdracht van landelijke organisatie van kerkrentmeesters door een marketingbureau zijn gemaakt – zijn binnen onze wijkgemeente een poster, folder, verschillende segmentatie brieven en een speciale aanbiedingsenveloppe gemaakt. Via al onze communicatiekanalen is aan de actie aandacht besteed.

Graag willen we ook via deze weg alle gemeenteleden bedanken die aan de Actie Kerkbalans hebben meegewerkt. De (sectie) medewerkers die de enveloppen hebben bezorgd en weer opgehaald, maar ook degenen die al weken lang bezig zijn geweest om de actie voor te bereiden. Hartelijk dank daarvoor!

Hartelijke groet,

Jacob van der Zwan
Voorzitter wijkkerkenraad

Jaap Bogaards
Voorzitter wijkraad van Kerkrentmeesters

 

Geef om je ZWO

Onze commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk (ZWO) geeft invulling aan de missionaire taak. Mensen, veraf en dichterbij, worden geholpen door steun aan goede doelen en instellingen. Zo ondersteunen we Kinderfonds MAMAS. Deze sterke, lokale vrouwen, de MAMAS, geven via hun eigen projecten dagelijkse zorg en heel veel liefde aan kinderen in ernstige armoede. Niet alleen vandaag, maar tot het kind op eigen benen kan staan. “Omdat álle kinderen ónze kinderen zijn!”, aldus de gevleugelde quote van de bekende oprichter van dit fonds, Nelson Mandela. In Madagaskar worden bomen geplant en regio’s herbebost. Dit leidt tot mindere erosie, verrijking van de grond en een betere waterhuishouding. Hierdoor zijn de leefomstandigheden van mens en dier in dit gebied sterk verbeterd. Stichting Hulp Oost-Europa is een organisatie die in Oost-Europese landen op brede schaal diaconale hulp biedt aan kwetsbare groepen, in het bijzonder aan vluchtelingen. Onder het motto: ‘Het is geen vluchteling, het is een mens’, steunde de ZWO deze organisatie financieel. Stichting MIVA is er voor mensen met behoefte aan vervoer- en communicatiemiddelen. Hierdoor vergroten zij hun bereik en kunnen zij op hun beurt weer meer andere mensen helpen. Eén mens kan zo het verschil maken in het leven van velen. Stichting Mutende ondersteunt jonge mensen in ontwikkelingslanden bij het volgen van opleidingen die hen helpen beter in hun maatschappij te functioneren.

Geef voor je ZWO; geef gehoor aan Actie Kerkbalans! Zodat we onze missionaire taak kunnen vervullen.

 

Actie Kerkbalans 2018: Geef om je Diaconie

In 2017 hebben wij met uw en jouw geld heel veel mensen kunnen helpen: plaatselijk in Stichtse Vecht, landelijk en zelfs wereldwijd. Wij ondersteunden bijvoorbeeld Kledingbank Breukelen. In een speciale dienst in februari, met als thema ‘De Diaconie kleedt aan’, werden vier wasmanden vol met kleding opgehaald. We konden de Kledingbank een broodnodige en substantiële financiële impuls geven. Daarnaast steunden wij Leger des Heils met 150 kledingbonnen die landelijk uitgedeeld zijn. Er waren dit jaar meerdere rampen waarbij financiële ondersteuning door de diaconie hard nodig was. Met uw steun hebben wij mensen geholpen die getroffen werden door de ramp op St. Maarten, de hongersnood in Afrika en overstromingen in Bangladesh en India. Naast rechtstreekse actie, ondersteunden we in 2017 ook projecten van Kerk in Actie in binnen- en buitenland. Ons initiatief Koffie & Meer wordt voortgezet. Iedere week staat op woensdagochtend de deur van de kerk open voor iedereen in Maarssen die zin heeft in een kop koffie en een goed gesprek, al of niet met een predikant.

Ook in 2018 wil de diaconie bijdragen aan de ondersteuning van mensen in materiële nood. Mogen we ook dit jaar weer op (jo)uw financiële steun rekenen?

Geef voor je diaconie; geef gehoor aan Actie Kerkbalans! Zodat wij aan onze medemens kunnen geven.

Actie Kerkbalans 2018: Geef om je kerk

Kerk zijn we samen. We zijn er voor u, voor jou en voor elkaar. Binnen en buiten de kerk. Dat kost geld en daarom doen we één keer per jaar een beroep op u en jou via Actie Kerkbalans: Geef voor je kerk zodat we met elkaar kerk mogen zijn! Dan kunnen onze predikanten en vrijwilligers hun tijd geven aan mensen die het nodig hebben: thuis, in het ziekenhuis of zorginstelling; kunnen we de wekelijkse kerkdiensten in de Open Hof en Dorpskerk blijven vieren, net als diverse andere inspirerende diensten. Dan kunnen we het belangrijke werk van ZWO en Diaconie blijven voortzetten, maar ook leuke activiteiten organiseren voor jong en oud, zoals de Goedemorgenkring, Gewoon gezellig, Youth United voor 12 tot 15 jaar en de 16+ Gespreksgroep.

Geef voor je kerk; geef gehoor aan Actie Kerkbalans! Zodat wij er kunnen zijn voor elkaar en voor anderen.