Diaconie wijkgemeente

VisieDiac1

De kerk heeft een drietal kernopdrachten: de verkondiging van het Woord van God, het vieren van de sacramenten en de dienst van de liefde…
De diaconie is mede verantwoordelijk voor deze taken, maar geeft vanwege haar bijzondere opdracht met name vorm aan de laatste: de dienst van de liefde. Kernbegrippen hierin zijn ‘barmhartigheid’ en ‘gerechtigheid’. Daarom richt de diaconie zich op hulpverlening, maar ook op de belangen van mensen. Dit laatste kan leiden tot een kritische opstelling tegenover samenleving en kerk.

diac6diac7

Wij willen solidair zijn met mensen binnen en buiten de kerk. Immers, bij de maaltijd van de Heer zijn allen genodigd.

Inspiratie
Onze inspiratie doen wij op door te luisteren naar de verhalen van Jezus. Hij formuleert onze Opdracht onder andere in Lucas 14 vers 13 als hij zegt: “Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit”.

Zij mogen aan de maaltijd aanzitten. Evengoed is er een Bijbelse vrouw als Tamar (Genesis 38) die, zonder zich aan regels te houden, gerechtigheid eist en krijgt. Maar ook mensen uit onze tijd motiveren ons, zoals bisschop Tutu uit Zuid-Afrika en Malala Yousafzai uit Pakistan. Mensen met wie wij samenwerken, uit de eigen kerk en uit andere kerkgenootschappen en samenwerkingsverbanden, zijn ook inspirerend, omdat diaconie – en dus het ‘kerk-zijn’- dan ter plekke zichtbaar wordt.

diac8diac9daic10
Het wezen van diaconaat
Wat diaconaat voor ons is, vloeit regelrecht voort uit de hierboven geformuleerde visie. De kernbegrippen ‘barmhartigheid’ en ‘gerechtigheid’ doen ons zoeken naar plaatsen waar deze in praktijk gebracht moeten worden. Dat leidt tot diac11activiteiten die zichtbaar maken dat mensen, binnen en buiten de kerk, lokaal, landelijk en wereldwijd, geholpen worden.

In de praktijk hebben we een tweedeling aangebracht: de diaconie houdt zich bezig met plaatselijke en landelijke activiteiten, internationale hulp en noodhulp, terwijl ZWO vormgeeft aan internationale ondersteuning, structureel en incidenteel.

Wat doen we al?
Op velerlei manieren geven we inhoud aan het hierboven genoemde. We werken hierbij samen met andere diaconieën, zowel binnen- als buitenkerkelijke instanties en Kerk in Actie. We noemen onder andere:

 • Individuele financiële ondersteuning
 • Project Kansarme Kinderen, in samenwerking met de plaatselijke middenstand; de ‘verjaardagstas’
 • Gewoon Gezellig, zondagmiddagbijeenkomst voor senioren, 1e zondag van de maand
 • Ondersteuning van velerlei projecten en organisaties zoals daklozen, vakantieprogramma’s en voedselbank
 • Participatie in het Noodfonds (voor individuele noodhulp) en het Platform Diaconaal Overleg Maarssen (onder andere voor kerstpakketten)
 • Internationale ondersteuning in de vorm van (nood)hulp, bv. via gemeenteleden
 • Mantelzorgdag

diac12
Wat ontbreekt nog?
Een kerk die gastvrij wil zijn, die de maaltijd van de Heer wil helpen vormgeven, die praktisch actief wil zijn, kan natuurlijk eindeloos veel opnoemen. We maken een keuze:

 • Het bezig zijn met activiteiten gericht op mensen met beperkingen. Met de vormgeving van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) op gemeentelijk niveau zal deze taak toenemen: het scherp hebben van de sociale kaart van Maarssen, het praktisch ondersteunen van mensen met beperkingen (psychiatrische problemen, ouderen, eenzamen en ga zo maar door)
 • Het zichtbaar maken van de diaconie in communicatie en sociale media om zodoende de toegangsdrempel te verlagen; te denken is dan aan kerkdiensten, Kerk op Weg, deelname aan projecten waarin gemeenteleden participeren, Facebook en dergelijke
 • Het bevorderen van de plaats van duurzaamheid in onze kerk. Te denken is dan aan de wijze waarop onze kerk participeert in de ‘Fair Trade gemeente Stichtse Vecht’ en het beheer van onze kerkgebouwen
 • Jongerendiaconaat

Ook uit deze punten zullen we een keuze moeten maken.

Werkplan 2014- 2016
Ons werkplan bestaat voorlopig uit vier speerpunten:

 • Het voortzetten en uitbouwen van de lopende activiteiten en projecten
 • Het opzetten van activiteiten samenhangend met de WMO: we noemen het uitbouwen van het maatjesproject (reeds gestart in 2013), het uitnodigen van hulpverleners bij de diaconie, het opstellen van de sociale kaart van Maarssen, het bepalen van prioriteiten in maatschappelijke ondersteuning
 • Het vergroten van de zichtbaarheid en vindbaarheid van de diaconie
 • Het onderzoeken van de wenselijkheid van jongerendiaconaat.

Contact
Mensen die om wat voor reden dan ook in problemen zijn geraakt kunnen een beroep doen op de diaconie. Mocht U behoefte hebben aan ondersteuning, in welke vorm dan ook, dan kunt u contact opnemen met ons. U kunt gebruik maken van bijgaand contactformulier. Natuurlijk wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Wij zijn met alle diaconieën in Maarssen (de protestantse kerk en de katholieke kerk) verbonden in het Noodfonds en in het Platform Diaconaal Overleg Maarssen (PDOM). Het Noodfonds zorgt voor individuele noodhulp en via het Platform worden speciale acties, waaronder kerstpakketten voor minima in Maarssen verzorgd. Zie voor meer informatie ook www.pdom.nl.

Kansarme kinderen
Een andere activiteit passend bij onze visie, de speciale zorg van de diaconie voor mensen in een financiëel moeilijke positie betreft het project Kansarme Kinderen in Maarssen. In samenwerking met de plaatselijke middenstand zijn verjaardagstassen samengesteld met daarin slingers, ballonnen, tegoedbonnen voor een cadeautje, een taart en een traktatie voor op school. Gezinnen met een U-pas, met kinderen tot 16 jaar, komen in aanmerking voor deze tas. Het project Kansarme Kinderen is een samenwerking van alle PKN wijkdiaconieën in Maarssen.

Gewoon gezellig!
Een andere activiteit waar u vast wel van gehoord heeft is ‘Gewoon gezellig‘. Elke eerste zondagmiddag van de maand is iedere senior welkom voor een aantal gezellige uurtjes, inclusief een hapje en een drankje. Dit initiatief voorziet duidelijk in een behoefte en is ook een vorm van omzien naar elkaar. Dit uiteraard in aanvulling op wijkwerk en ouderenzorg

Voedselbank
Door de toenemende armoede in Nederland en de signalen binnen onze gemeente is een voedselbank opgericht voor de inwoners van onze gemeente Stichtse Vecht. Uiteraard zijn hier vele organisaties en mensen bij betrokken. Wij ondersteunen de voedselbank d.m.v. giften. Meer informatie kunt u vinden op www.voedselbankstichtsevecht.nl

Samenstelling diaconie
De diaconie van wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen bestaat uit de onderstaande personen. Alle diakenen zijn tevens lid van de wijkkerkenraad van onze wijkgemeente.

 • Sanne Bogaards – de Groot: contactpersoon Verjaardagstas, diaken sectie 5;
 • Cora Hofstee: avondmaalsvieringen in de tehuizen, diaken sectie 6;
 • Gert-Jan van Luinen: diaken avondmaalsvieringen;
 • Leendert-Jaap Maan: penningmeester College van Diakenen, penningmeester Diaconaal Noodfonds Maarssen, vertegenwoordiger Platform Diaconaal Overleg Maarssen;
 • Wilma Ramaker: contactpersoon verspreiding liturgie Kerkradio/KerkTV, diaken sectie 1;
 • Thea Stam: avondmaalsvieringen in de tehuizen, diaken sectie 6;
 • Ida Verkerk: diaken sectie 1;
 • Ingrid Verlaan: contactpersoon Gewoon Gezellig, diaken sectie 4;
 • Marja de Vries: diaken sectie 3;
 • Jeannette Woltjes: voorzitter, lid moderamen, vertegenwoordiger AK, vertegenwoordiger College van Diakenen PGM, diaken sectie 2.

Mocht u ideeën hebben of mensen weten die hulpvragen hebben waar de diaconie iets in kan betekenen, laat het ons dan weten! U kunt hiervoor een email sturen naar diaconie@ontmoetingskerkmaarssen.nl , het contactformulier invullen of een van de diakenen aanspreken. Indien u de diaconie financieel wilt steunen, kunt u uw gift storten op rekeningnummer NL75RABO0340113103. Giften aan de diaconie zijn fiscaal aftrekbaar. Dankzij uw steun kunnen wij dit werk doen en daarvoor danken wij u hartelijk!

diac13