Diaconie / ZWO wijkgemeente

Sinds enkele jaren functioneren de diaconie en ZWO commissie als één orgaan.

Visie

De kerk heeft een drietal kernopdrachten: de verkondiging van het Woord van God, het vieren van de sacramenten en de dienst van de liefde…

De diaconie geeft met name vorm aan de laatste, de dienst van de liefde. Kernbegrippen hierin zijn ‘barmhartigheid’ en ‘gerechtigheid’. Daarom richt de diaconie zich op hulpverlening, maar ook op de belangen van mensen. Dit laatste kan leiden tot een kritische opstelling tegenover samenleving en kerk.

Wij willen solidair zijn met mensen binnen en buiten de kerk. Immers, bij de maaltijd van de Heer delen alle mensen mee.

Inspiratie

Onze inspiratie doen wij op door te luisteren naar de verhalen van Jezus. De opdracht van Jezus in Lucas 14 : 13 zegt: ‘Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit’. Zij mogen aan de maaltijd aanzitten. Evengoed is er een Bijbelse vrouw als Tamar die, zonder zich aan regels te houden, gerechtigheid eist en krijgt.

Maar ook mensen uit onze tijd motiveren ons, zoals bisschop Tutu uit Zuid-Afrika en Malawa uit Pakistan. Mensen met wie wij samenwerken, uit de eigen kerk en uit andere kerkgenootschappen en samenwerkingsverbanden, zijn ook inspirerend, omdat diaconie – en dus het kerk-zijn – dan ter plekke zichtbaar wordt. Als diaconie steunen wij ook een aantal goede doelen waarbij gemeenteleden betrokken zijn.

Wat doen we ?

De diaconie geeft al velerlei activiteiten vorm, waarbij het onderscheid binnen- en buitenkerkelijk niet altijd scherp te maken is. We werken hierbij samen met andere diaconieën, buitenkerkelijke instanties en Kerk in Actie. We noemen onder andere:

 • Individuele financiële ondersteuning;
 • Project Kansarme Kinderen, in samenwerking met de plaatselijke middenstand; de ‘verjaardagstas’ en in samenwerking met De Ark en Ichthus gemeente de ‘warme voeten’ bon voor nieuwe kinderschoenen;
 • Gewoon Gezellig (zondagmiddagbijeenkomst voor senioren): 1e zondag van de maand van 14.30 uur tot 16.00 uur. Een spelletjes doen, een praatje maken en van tijd tot tijd iets extra’s op het programma zoals bingo, optreden van een koor of maaltijd;
 • Café Koffie en Meer: elke woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Inloop café voor iedereen. Ook hier zo nu en dan wat extra’s in de vorm van een film, gedichten lezen, schilderen, liederen zingen of lunch;
 • Ondersteuning van velerlei projecten en organisaties zoals daklozen, vakantieprogramma’s en voedselbank;
 • Participatie in het Noodfonds (voor individuele noodhulp) en het Platform Diaconaal Overleg Maarssen (onder andere voor kerstpakketten);
 • Internationale ondersteuning in de vorm van (nood)hulp, bijvoorbeeld via gemeenteleden;
 • Ziekenzondag in september;
 • Dag voor de Mantelzorger in november;
 • Sobere maaltijd in de 40-dagen tijd, eventueel gecombineerd met een bezinningsavond;
 • Themazondag Diaconie. Jaarlijks verantwoording in de dienst op zondag over waar de diaconale bijdrage aan besteed is met een speciale gast die iets verteld over het werk dat gesteund is.

Contact

Mensen die om wat voor reden dan ook in problemen zijn geraakt kunnen een beroep doen op de diaconie. Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning waarin de diaconie wat kan betekenen, dan kunt u contact opnemen met ons. U kunt gebruik maken van bijgaand contactformulier. Natuurlijk wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Wij zijn met alle diaconieën in Maarssen (de protestantse kerk en de katholieke kerk) verbonden in het Noodfonds en in het Platform Diaconaal Overleg Maarssen (PDOM). Het Noodfonds zorgt voor individuele noodhulp en via het Platform worden speciale acties, waaronder kerstpakketten voor minima in Maarssen verzorgd. Zie voor meer informatie ook www.pdom.nl.

Kansarme kinderen
Een andere activiteit passend bij onze visie, de speciale zorg van de diaconie voor mensen in een financieel moeilijke positie betreft het project Kansarme Kinderen in Maarssen. In samenwerking met de plaatselijke middenstand zijn verjaardagstassen samengesteld met daarin slingers, ballonnen, tegoedbonnen voor een cadeautje, een taart en een traktatie voor op school. Gezinnen met een U-pas, met kinderen tot 16 jaar, komen in aanmerking voor deze tas. Het project Kansarme Kinderen is een samenwerking van alle PKN wijkdiaconieën in Maarssen.

Gewoon Gezellig!
Een andere activiteit waar u vast wel van gehoord heeft is ‘Gewoon gezellig‘. Elke eerste zondagmiddag van de maand is iedere senior welkom voor een aantal gezellige uurtjes, inclusief een hapje en een drankje. Dit initiatief voorziet duidelijk in een behoefte en is ook een vorm van omzien naar elkaar. Dit uiteraard in aanvulling op wijkwerk en ouderenzorg

Voedselbank
Door de toenemende armoede in Nederland en de signalen binnen onze gemeente is een voedselbank opgericht voor de inwoners van onze gemeente Stichtse Vecht. Uiteraard zijn hier vele organisaties en mensen bij betrokken. Wij ondersteunen de voedselbank door middel van giften. Meer informatie kunt u vinden op www.voedselbankstichtsevecht.nl

Samenstelling diaconie

De diaconie van wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen bestaat uit de onderstaande personen. Alle diakenen zijn tevens lid van de wijkkerkenraad van onze wijkgemeente.

 • Gerhard Overdijkink: voorzitter, vertegenwoordiger AK;
 • Leendert-Jaap Maan: penningmeester College van Diakenen, penningmeester Diaconaal Noodfonds Maarssen, vertegenwoordiger Platform Diaconaal Overleg Maarssen;
 • Marjan Wassink: taakgebied Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
 • Corine Smit: Gewoon Gezellig
 • Adrie de Graaf, diaken sectie 6
 • Anne-Marie Overgaauw: Café Koffie en Meer
 • Marianne Arendsen: diaken
 • Wil van der Eijk: Mantelzorgactie en Ziekenzondagactie

Mocht u ideeën hebben of mensen weten die hulpvragen hebben waar de diaconie iets in kan betekenen, laat het ons dan weten! U kunt hiervoor een email sturen naar diaconie@ontmoetingskerkmaarssen.nl, zwo@ontmoetingskerkmaarssen.nl, het contactformulier invullen of een van de diakenen aanspreken.

Indien u de diaconie financieel wilt steunen, kunt u uw gift storten op rekeningnummer NL75 RABO 0340 1131 03: t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Maarssen, inzake Ontmoetingskerk. Giften aan de diaconie zijn fiscaal aftrekbaar. Dankzij uw steun kunnen wij dit werk doen en daarvoor danken wij u hartelijk!