Diaconie wijkgemeente

Visie

De kerk heeft een drietal kernopdrachten: de verkondiging van het Woord van God, het vieren van de sacramenten en de dienst van de liefde…

De diaconie geeft met name vorm aan de laatste, de dienst van de liefde. Kernbegrippen hierin zijn ‘barmhartigheid’ en ‘gerechtigheid’. Daarom richt de diaconie zich op hulpverlening, maar ook op de belangen van mensen. Dit laatste kan leiden tot een kritische opstelling tegenover samenleving en kerk.

Wij willen solidair zijn met mensen binnen en buiten de kerk. Immers, bij de maaltijd van de Heer delen alle mensen mee.

Inspiratie

Onze inspiratie doen wij op door te luisteren naar de verhalen van Jezus. De opdracht van Jezus in Lucas 14 : 13 zegt: ‘Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit’. Zij mogen aan de maaltijd aanzitten. Evengoed is er een Bijbelse vrouw als Tamar die, zonder zich aan regels te houden, gerechtigheid eist en krijgt.

Maar ook mensen uit onze tijd motiveren ons, zoals bisschop Tutu uit Zuid-Afrika en Malawa uit Pakistan. Mensen met wie wij samenwerken, uit de eigen kerk en uit andere kerkgenootschappen en samenwerkingsverbanden, zijn ook inspirerend, omdat diaconie – en dus het kerk-zijn – dan ter plekke zichtbaar wordt.

Het wezen van diaconaat

Wat diaconaat voor ons is, vloeit regelrecht voort uit de hierboven geformuleerde visie. De kernbegrippen ‘barmhartigheid’ en ‘gerechtigheid’ doen ons zoeken naar plaatsen waar deze in praktijk gebracht moeten worden. Dat leidt tot activiteiten die zichtbaar maken dat mensen, binnen en buiten de kerk, lokaal, landelijk en wereldwijd, geholpen worden.

In de praktijk hebben we een tweedeling aangebracht: de diaconie houdt zich bezig met plaatselijke en landelijke activiteiten, internationale hulp en noodhulp, terwijl ZWO vormgeeft aan internationale ondersteuning, structureel en incidenteel.

Wat doen we al?

De diaconie geeft al velerlei activiteiten vorm, waarbij het onderscheid binnen- en buitenkerkelijk niet altijd scherp te maken is. We werken hierbij samen met andere diaconieën, buitenkerkelijke instanties en Kerk in Actie. We noemen onder andere:

 • Individuele financiële ondersteuning;
 • Project Kansarme Kinderen, in samenwerking met de plaatselijke middenstand; de ‘verjaardagstas’ en in samenwerking met De Ark en Ichthus gemeente de ‘warme voeten’ bon voor nieuwe kinderschoenen;
 • Gewoon Gezellig (zondagmiddagbijeenkomst voor senioren): 1e zondag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur. Een spelletjes doen, een praatje maken en van tijd tot tijd iets extra’s op het programma zoals bingo, optreden van een koor of maaltijd;
 • Café Koffie en Meer: elke woensdag van 9.30 uur tot 12.00 uur. Inloop café voor iedereen met om de week inloopspreekuur van de predikant. Ook hier zo nu en dan wat extra’s in de vorm van een film, schilderen, liederen zingen of lunch;
 • Ondersteuning van velerlei projecten en organisaties zoals daklozen, vakantieprogramma’s en voedselbank;
 • Participatie in het Noodfonds (voor individuele noodhulp) en het Platform Diaconaal Overleg Maarssen (onder andere voor kerstpakketten);
 • Internationale ondersteuning in de vorm van (nood)hulp, bijvoorbeeld via gemeenteleden;
 • Ziekenzondag in september;
 • Dag voor de Mantelzorger in november;
 • Sobere maaltijd in de 40-dagen tijd, eventueel gecombineerd met een bezinningsavond;
 • Themazondag Diaconie. Jaarlijks verantwoording in de dienst op zondag over waar de diaconale bijdrage aan besteed is met een speciale gast die iets verteld over het werk dat gesteund is.

Waar werken we aan?

 • Enkele diakenen volgen een cursus of workshop om beter toegerust te worden op het diaconale werk;
 • Dementievriendelijke Gemeente: intentieverklaring in samenwerking met de burgerlijke gemeente en tal van andere organisaties is opgesteld. De ondertekening en toekenning volgen als de training en voorlichting is afgerond;
 • Een van de diakenen volgt de training omgaan met mensen met verward en psychiatrisch gedrag;
 • Viering Heilig Avondmaal: een subgroep werkt aan een andere uitvoering van viering van het avondmaal.

Wat ontbreekt nog?

Een kerk die gastvrij wil zijn, die de maaltijd van de Heer wil helpen vormgeven, die praktisch actief wil zijn, kan natuurlijk eindeloos veel opnoemen. Hieronder een aantal voorbeelden waaruit we een keuze zullen maken:

 • Het zichtbaar maken van de diaconie in communicatie en sociale media om zodoende de toegangsdrempel te verlagen; te denken is dan aan kerkdiensten, Nieuwsbrief, Kerk op weg, deelname aan projecten waarin gemeenteleden participeren, Facebook en dergelijke;
 • Het bevorderen van de plaats van duurzaamheid in onze kerk. Te denken is dan aan de wijze waarop onze kerk participeert in de ‘Fair Trade gemeente Stichtse Vecht’ en het beheer van onze kerkgebouwen;
 • Het opzetten van activiteiten samenhangend met de WMO: we noemen het uitbouwen van het maatjesproject (reeds gestart in 2013), het uitnodigen van hulpverleners bij de diaconie, het opstellen van de sociale kaart van Maarssen, het bepalen van prioriteiten in maatschappelijke ondersteuning , het praktisch ondersteunen van mensen met beperkingen (psychiatrische problemen, ouderen, eenzamen en ga zo maar door).

Werkplan 2018-2020

Ons werkplan bestaat voorlopig uit drie speerpunten:

 1. Diaken ‘terug’ in de wijk. Per sectie wordt een diaken toegevoegd aan het sectieteam om op die manier dichter op de gemeenteleden te staan en daardoor sneller en gerichter hulp en ondersteuning te kunnen aanbieden;
 2. Het voortzetten en uitbouwen van de lopende activiteiten en projecten;
 3. Het vergroten van de zichtbaarheid en vindbaarheid van de diaconie.

Contact

Mensen die om wat voor reden dan ook in problemen zijn geraakt kunnen een beroep doen op de diaconie. Mocht U behoefte hebben aan ondersteuning, in welke vorm dan ook, dan kunt u contact opnemen met ons. U kunt gebruik maken van bijgaand contactformulier. Natuurlijk wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Wij zijn met alle diaconieën in Maarssen (de protestantse kerk en de katholieke kerk) verbonden in het Noodfonds en in het Platform Diaconaal Overleg Maarssen (PDOM). Het Noodfonds zorgt voor individuele noodhulp en via het Platform worden speciale acties, waaronder kerstpakketten voor minima in Maarssen verzorgd. Zie voor meer informatie ook www.pdom.nl.

Kansarme kinderen
Een andere activiteit passend bij onze visie, de speciale zorg van de diaconie voor mensen in een financiëel moeilijke positie betreft het project Kansarme Kinderen in Maarssen. In samenwerking met de plaatselijke middenstand zijn verjaardagstassen samengesteld met daarin slingers, ballonnen, tegoedbonnen voor een cadeautje, een taart en een traktatie voor op school. Gezinnen met een U-pas, met kinderen tot 16 jaar, komen in aanmerking voor deze tas. Het project Kansarme Kinderen is een samenwerking van alle PKN wijkdiaconieën in Maarssen.

Gewoon gezellig!
Een andere activiteit waar u vast wel van gehoord heeft is ‘Gewoon gezellig‘. Elke eerste zondagmiddag van de maand is iedere senior welkom voor een aantal gezellige uurtjes, inclusief een hapje en een drankje. Dit initiatief voorziet duidelijk in een behoefte en is ook een vorm van omzien naar elkaar. Dit uiteraard in aanvulling op wijkwerk en ouderenzorg

Voedselbank
Door de toenemende armoede in Nederland en de signalen binnen onze gemeente is een voedselbank opgericht voor de inwoners van onze gemeente Stichtse Vecht. Uiteraard zijn hier vele organisaties en mensen bij betrokken. Wij ondersteunen de voedselbank door middel van giften. Meer informatie kunt u vinden op www.voedselbankstichtsevecht.nl

Samenstelling diaconie

De diaconie van wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen bestaat uit de onderstaande personen. Alle diakenen zijn tevens lid van de wijkkerkenraad van onze wijkgemeente.

 • Gerhard Overdijkink: voorzitter, lid moderamen, vertegenwoordiger AK, vertegenwoordiger College van Diakenen PGM, diaken sectie 2;
 • Leendert-Jaap Maan: penningmeester College van Diakenen, penningmeester Diaconaal Noodfonds Maarssen, vertegenwoordiger Platform Diaconaal Overleg Maarssen;
 • Cora Hofstee: avondmaalsvieringen in de tehuizen, diakenen sectie 6;
 • Wilma Ramaker: contactpersoon verspreiding liturgie Kerkradio/KerkTV en Ida Verkerk, diakenen sectie 1;
 • Marjan Wassink: taakgebied Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
 • Corine Smit: gewoon gezellig
 • Adrie de Graaf, diaken sectie 6

Mocht u ideeën hebben of mensen weten die hulpvragen hebben waar de diaconie iets in kan betekenen, laat het ons dan weten! U kunt hiervoor een email sturen naar diaconie@ontmoetingskerkmaarssen.nl , het contactformulier invullen of een van de diakenen aanspreken.

Indien u de diaconie financieel wilt steunen, kunt u uw gift storten op rekeningnummer NL75 RABO 0340 1131 03: t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gemeente Maarssen, inzake Ontmoetingskerk. Giften aan de diaconie zijn fiscaal aftrekbaar. Dankzij uw steun kunnen wij dit werk doen en daarvoor danken wij u hartelijk!