Kerkenraad / Moderamen

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, de sectieouderlingen en – diakenen en een aantal ambtsdragers met een bijzondere taak. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de wijkgemeente. De kerkenraad vergadert ten minste vijf keer per jaar.

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Het bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het moderamen vergadert zo vaak als nodig is.

Op dit moment (vanaf september 2021) is vanwege de vacature van Voorzitter en scriba er geen moderamen actief. De kerkenraad staat onder tijdelijke bestuurlijke leiding van gemeentelid Bert de Roock.

Leden Moderamen (op dit moment niet als orgnaan actief)

Vacature (ouderling-voorzitter)
Vacature (ouderling-scriba)
Vacant (predikant)
Teo Monster (ouderlng-kerkrentmeester)
Gerhard Overdijkink (voorzitter diaconie)
Vacature (sectie-ouderling)

Overige Kerkenraadsleden

Roelie Faay (notulist)
Cora Hofstee (diaken)
Oscar van Leeuwen (ouderling-kerkrentmeester)
Jaap Bogaards (ouderling-kerkrentmeester)
Adrie de Graaf (diaken)
Leendert Jaap Maan (penningmeester diaconie)
Wilma Ramaker (diaken)
Eric Roodenburg (ouderling-kerkrentmeester)
Yvonne Schieveen (ouderling)
Corine Smit (diaken)
Ingeborg van der Tweel (ouderling oecumene)
Myriam Verhoef (jeugdouderling)
Ingrid Verlaan (ouderling-seniorenpastoraat)
Margot de Vries (jeugdouderling)
Marion de Vries (ouderling Vorming & Toerusting)
Marjan Wassink (diaken)