Kerkenraad / Moderamen

De kerkenraad wordt gevormd door de predikanten; de sectieouderlingen en – diakenen en een aantal ambtsdragers met een bijzondere taak. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de wijkgemeente. De kerkenraad vergadert ten minste vijf keer per jaar (+ een groot pastoraal overleg).

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Het bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het moderamen vergadert zo vaak als nodig is.

[table id=8 /]

[table id=9 /]