Kerkenraad / Moderamen

De kerkenraad wordt gevormd door de predikanten; de sectieouderlingen en – diakenen en een aantal ambtsdragers met een bijzondere taak. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de wijkgemeente. De kerkenraad vergadert ten minste vijf keer per jaar (+ een groot pastoraal overleg).

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Het bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het moderamen vergadert zo vaak als nodig is.

Leden Moderamen

Jacob van der Zwan (ouderling-voorzitter)
Henk de Vries (ouderling-scriba)
ds. Corinne Groenendijk (predikant)
Teo Monster (ouderlng-kerkrentmeester)
Jeannette Woltjes (voorzitter diaconie)
Pieter Quakkelaar (sectie-ouderling)

Overige Kerkenraadsleden

Roelie Faay (notulist)
Cora Hofstee (diaken)
Oscar van Leeuwen (ouderling-kerkrentmeester)
Gert-Jan van Luinen (diaken)
Jaap Bogaards (ouderling-kerkrentmeester)
Leendert Jaap Maan (penningmeester diaconie)
Pieter Quakkelaar (ouderling sectie 2)
Wilma Ramaker (diaken)
Eric Roodenburg (ouderling-kerkrentmeester)
Thea Stam (diaken)
Ingeborg van der Tweel (ouderling oecumene)
Myriam Verhoef (jeugdouderling)
Ida Verkerk (diaken)
Ingrid Verlaan (diaken)
Margot de Vries (jeugdouderling)
Marja de Vries (diaken)
Marion de Vries (ouderling Vorming & Toerusting)
Jeannette Woltjes (voorzitter diaconie)