Omgangsregels voor de jeugd van de Ontmoetingskerk

Iedereen die de jeugdwerkactiviteiten van de kerkelijke gemeente bezoekt houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.

Wij laten ons leiden door het liefdesgebod dat Jezus zelf ons heeft gegeven, toen hij zei: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’ (Matteüs 22:37-39).

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle medewerkers en vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

 1. Ik houd rekening met deze omgangsregels.
 2. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de kerkelijke gemeente.
 3. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 4. Ik val de ander niet lastig.
 5. Ik breng de ander geen schade toe.
 6. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 7. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 8. Ik negeer de ander niet.
 9. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 10. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 11. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 12. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 13. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 14. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 15. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meld dit zo nodig bij de leiding of de jeugdouderling.
 16. Ik maak bewust gebruik van internet, e-mail en andere communicatiemiddelen, zoals sociale media. In het gebruik hiervan zorg ik ervoor dat de privacy van anderen wordt gewaarborgd. 

Deze omgangsvormen zijn gebaseerd op informatie van de PKN.

Deze omgangsvormen zijn vastgesteld op 20 december 2022 door de wijkkerkenraad van de Ontmoetingskerk te Maarssen.