Geef slim

ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Als je een gift doet aan een ANBI instelling, mag je die aftrekken van de belasting. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als deze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Bij ons zijn twee instellingen als ANBI geregistreerd: de Protestantse Gemeente Maarssen zelf (lees: de drie wijkgemeentes) en de Diaconie.

Giften fiscaal aftrekbaar, maar…

Giften aan onze wijkgemeente of aan de diaconie zijn dus aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Hierbij is er helaas wel een drempel die gelijk is aan 1% (minimaal € 60) van je inkomen. Van elke gift die je geeft wordt dus eerst 1% afgetrokken, het resterende bedrag is aftrekbaar van de belasting. Daarnaast geldt er een maximum aan aftrekbare giften van 10% van je inkomen. Dit (verzamel)inkomen vindt je onderaan de aanslag inkomstenbelasting.

Geen drempel bij periodieke gift

Men spreekt van een periodieke gift als iemand zich verbindt minimaal vijf jaar lang elk jaar hetzelfde  bedrag te schenken aan een ANBI. Dit bedrag mag je dan volledig aftrekken van de belasting: de drempel van 1% en het maximum van 10% komen te vervallen. Je krijgt zo dus meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van leeftijd en inkomen kan het voordeel oplopen tot 52%. Wanneer je bovendien je belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk, verhoog je de inkomsten van onze wijkgemeente, zonder dat het een cent extra kost! 

De periodieke gift uitgelegd

Hoe werkt het?

  1. Je legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het College van Kerkrentmeesters;
  2. Download hier de overeenkomst (in tweevoud);
  3. Je vult de overeenkomst in tweevoud in, print ze uit en stuurt ze ondertekend naar: de secretaris van het College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Maarssen, Postbus 50, 3600 AB Maarssen of bezorgt ze bij Jacob van Ee, Burg. Hydecoperhof 2, Maarssen.
  4. Op het formulier kan worden aangegeven of de bijdrage jaarlijks wordt betaald of in maandelijkse termijnen;
  5. Het machtigen van onze wijkgemeente om het (maand)bedrag automatisch af te schrijven is ook mogelijk;
  6. Het College van Kerkrentmeesters ondertekent ook en brengt één exemplaar bij je terug;
  7. Vervolgens betaal je ieder jaar je bijdrage;
  8. Bij je belastingaangifte geeft je aan dat het om een periodieke gift gaat: de drempel (1%) en het maximum (10%) worden dan niet toegepast en je gift is volledig aftrekbaar.

Hoe groot is het voordeel?

Met de Schenkcalculator op pkn.schenkcalculator.nl bereken je heel eenvoudig wat het belasting voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien prachtig zien wat u als periodieke gift kan geven zonder dat het u netto meer kost.  Voor nog meer achtergronden en informatie klik hier voor de folder van de landelijke PKN over dit onderwerp.

Kom je er niet uit?

Vind je het allemaal toch een beetje te ingewikkeld of wil je hulp bij het regelen van de periodieke gift? Neem dan contact op met Bert de Roock (0346) 58 02 25, Bas Visser (0346) 57 45 65 of Henk de Vries (0346) 55 55 40

Help je mee de inkomsten van onze wijkgemeente te verhogen?