Op 13 januari 2024 gaat de Actie Kerkbalans weer van start!


Actie kerkbalans 2024

Evenals vorig jaar vindt u hieronder de begroting voor het nieuwe jaar. Wij verwachten dat we in 2024 op ongeveer een “nul resultaat” zullen uitkomen (begroting 2023 gaf een tekort van € 16.000). 

Wij verwachten een afname van de bijdragen kerkbalans door het overlijden van enkele gemeenteleden. Door de gestegen rente zullen de inkomsten uit vermogen in 2024 fors toenemen. Per saldo verwachten wij € 6.000 daling aan inkomsten ten opzichte van de begroting 2023.

Aan de uitgavenkant verwachten wij een besparing van € 22.000 ten opzichte van 2023. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten voor het pastoraat. Voor een groot deel van het jaar begroten wij een 60% part-time ambulant predikant, gevolgd door een full-time eigen predikant in de loop van het vierde kwartaal 2024. Naast incidentele besparing van ca. € 10.000 verwachten wij dat de energietarieven in 2024 fors lager zijn dan in 2023 (+€ 21.000). Nieuw is de post afschrijving van € 4.000. Er vinden investeringen in beeld en geluid plaats die over 5 jaar ten laste van het resultaat worden gebracht. Tot slot reserveren wij € 5.000 voor kosten herontwikkeling van de Open Hof.

Begroting 2024

Baten lasten

                                                                  Begroting in cijfers

BatenLasten
Actie Kerkbalans€ 147.800 Pastoraat€ 110.580
Exploitatie panden€ 63.600Exploitatie panden€ 71.250
Rente€ 14.350Afschrijvingen€ 4.000
Overig personeel€ 8.000
Afdrachten€ 9.340
Overige kosten€ 22.580
Totaal Baten € 225.750 Totaal Lasten € 225.750

Diaconie & ZWO

Zoals bekend zijn de Diaconie en ZWO zowel organisatorisch alsook financieel samengevoegd. Een gevolg van deze samenvoeging is dat de aparte bijdrage voor de Diaconie en voor de ZWO is vervangen door één bijdrage voor Diaconie en ZWO samen. Uiteraard hopen wij in 2024 ons werk te kunnen blijven voortzetten en daarvoor kunnen wij niet zonder uw bijdrage. De noden zijn door oorlogen, klimaatschade en gestegen kosten in eigen land – helaas – toegenomen. 

In 2023 heeft de Diaconie & ZWO weer actief mensen geholpen en invulling gegeven aan onze dienende taak in de kerk en de wereld. Hiervoor hebben we aansluiting gezocht bij het thema van de PKN: ‘Aan Tafel!’. Evenals vorige jaren hebben we niet alleen rechtstreeks projecten in Maarssen of in de regio gesteund, maar ook projecten wereldwijd. Daarnaast steunden we het werk van Kerk in Actie.

Voorbeelden van plaatselijke en regionale activiteiten die we ondersteunen zijn onder andere projecten van Kerk in Actie diaconaal werk binnenland, het Smulhuis (dak en thuislozen Utrecht), Eet Mee (mensen samenbrengen door eten), de Zonnebloem en (uiteraard) de Voedselbank. Ook zijn wij lid van het Noodfondsvan het Platform Diaconaal Overleg Maarssen. Dit Noodfonds biedt, uit het oogpunt van christelijke naastenliefde, financiële noodhulp aan mensen die in financiële nood zitten of dreigen te komen. Juist in deze tijd is dit – helaas – nog steeds nodig.