Gemeenteberaad zondag 8 december jl.

Het gemeenteberaad van zondag 8 december jl. begon met een terugblik op het ontstaan van het project ‘Bouwen aan de toekomst’. Vanwege diverse oorzaken staan de inkomsten van onze wijkgemeente onder druk, waardoor we ons moeten aanpassen en soms lastige keuzes maken. Zo zal het aantal predikantsplaatsen worden teruggebracht van 1.8 naar uiteindelijk 1.2. Adviezen voor kostenverlaging of inkomstenverhoging van diverse werkgroepen zijn overgenomen en inmiddels geëffectueerd. Voorbeelden daarvan zijn: het instellen van tarieven voor rouwdiensten, de website zaalverhuurmaarssen.nl, de lichtjesmarkt etc. Ondanks de genomen maatregelen laten de financiële prognoses voor de komende jaren een tekort zien. 

HOED (Huisartsen Onder Een Dak)

Onderdeel van ‘Bouwen aan de toekomst’ is ook het project waarin Kerkcentrum Open Hof wordt verbouwd tot HOED (Huisartsen Onder Een Dak) naast een vierplek. Tijdens het gemeenteberaad werd een update gegeven en gemeld dat het huis op Gaslaan 3 (naast de kosterswoning) te koop is. Hoewel aankoop van ons een forse investering zou vragen, is een voordeel dat een deel van de grond bij het kerkperceel getrokken kan worden. Hierdoor kan het ontwerp van de HOED worden aangepast waarbij de kerkzaal niet naar de 1everdieping hoeft. Het aangekochte pand kan verhuurd worden aan expats en op termijn weer verkocht worden ter financiering van HOED. Nadat eerder de kerkenraad al een voorgenomen besluit tot aankoop had genomen, steunden ook de aanwezige gemeenteleden dat. De besluitvorming wordt vervolgd in het Centraal college van kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad (AK). 

Praktische invulling seniorenwerk/ouderenpastoraat

Hierna werd ingegaan op de praktische invulling van het seniorenwerk/ouderenpastoraat. Met instemming van de wijkkerkenraad en de AK zal dominee Ronald Blokland van De Ark met ingang van medio mei 2020, voor 1 dag per week (o,2 FTE) aan het werk gaan binnen ons ouderenpastoraat. Verder zal er een ‘uitvaartteam’ worden gevormd met daarin ook emeritus predikanten en eventueel gemeenteleden met een specifieke opleiding.  Daarnaast is het de intentie om het team van sectie 6 te versterken. Ook deze ideeën werden gesteund door de aanwezige gemeenteleden. 

Koster/beheerder

Als laatste werd de situatie t.a.v. koster/beheerder aan de orde gesteld. Dit omdat daarover binnen de gemeente geruchten de ronde doen en om uitleg te geven over het proces dat wordt gevolgd. De realiteit is dat bij de bouw van een HOED de kosterswoning zal komen te vervallen en dat er tijdens de verbouwing (van zo’n 1,5 jaar), maar ook daarna, geen (fulltime) functie koster/beheerder meer zal zijn. Dit doordat gebruik van het gebouw wezenlijk verandert; een HOED met eigen beheer en een vierplek met een aantal kleinere ondersteunende zaaltjes. Er is geen grootschalige verhuur meer. Inkomsten komen voort uit de verhuuropbrengsten van de HOED. 

Om die reden zijn wij met onze huidige koster/beheerder Wim van Huissteden in gesprek over een individuele passende oplossing. Daarbij behoort een overeenkomst over een vertrekregeling ook tot de mogelijkheden. Of Wim van die regeling gebruik wil maken zal hij in de komende weken in overleg met zijn eigen adviseurs beslissen. Dat dit een moeilijke situatie is voor Wim en zijn gezin, beseffen wij terdege. Waar mogelijk zullen wij hen daarin terzijde staan. 

Jacob van der Zwan (voorzitter)                                                        Henk de Vries (scriba)