??, ds. NNB, RvKM Oecumenische Vesper

Oecumenische Adventsvesper. Voorganger: NNB.
De Raad van Kerken Maarssen nodigt u van harte uit om in de Adventstijd oecumenische vespers mee te vieren.
Een vesper of avondgebed is een korte viering die meestal bestaat uit psalmen, een
schriftlezing uit de Bijbel, de lofzang van Maria, voorbeden en het Onze Vader, zonder
overdenking of preek. Zo bereiden we ons in oecumenisch verband voor op het Kerstfeest! Wees welkom!