Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)

Doel

De ZWO commissie van de protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen rekent tot haar taak het bevorderen en levend houden van de missionaire instelling van de gemeente. Wij dragen binnen de wijkgemeente zorg voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Taak

Als commissie houden wij ons bezig met het geven van informatie over, en inzamelen van gelden voor de diverse werelddiaconaat- en zendingsprojecten die wij ondersteunen. Hierbij kunt u denken aan verschillende projecten van Kerk in Actie en het scholenproject. Kerk in Actie werkt via partnerorganisaties in diverse landen. Zie hiervoor de site van Kerk in Actie. Centraal staan mensen waar niet naar wordt omgekeken. De projecten worden onder uw aandacht gebracht via Kerk op weg en tijdens de kerkdiensten.

Projecten:

1. Kinderfonds Mama’s

Het Kinderfonds Mama’s steunt Zuid-Afrikaanse vrouwen in hun strijd tegen armoede. Zij organiseren voeding, medische hulp, veiligheid, crèches en vooral heel veel liefde en aandacht voor kinderen die door armoede kansloos zijn geworden. Ook werken zij aan faire, gelijke kansen voor deze kinderen. Het werkmodel is volledig gebaseerd op intensieve samenwerking met lokale en regionale projecten.

2. Grannies2grannies (project in Uganda).

Grannies2grannies (onderdeel van PEFO Nederland – Phoebe Education Fund for aids Orphans and vulnerable children in Uganda).
https://pefo-nl.blogspot.com/ Dit is een plaatselijke organisatie die zich sinds 2003 inzet voor wezen en kwetsbare kinderen in Oeganda. De organisatie is opgestart door drie broers die als wees zijn opgegroeid en in de gelegenheid zijn gesteld een opleiding te volgen. PEFO houdt zich niet alleen bezig met huisvesting maar steunt ook de grootmoeders van de weeskinderen in diverse dingen.

3. Sundayfoundation van Sander de Kramer en Hugo Borst.

4. Coolwaterforyou (project ondersteuning jongeren in
Burkino Faso).

5. Ouderzorg in Moldavië.

Financiën

De gelden waarmee wij de gekozen projecten steunen ontvangen wij uit de jaarlijkse vaste vrijwillige ZWO-bijdrage van gemeenteleden en via de zendings- en werelddiaconaat collectes.

Indien u de ZWO-commissie financieel wilt steunen kunt u uw gift storten op rekeningnummer NL75 RABO 0340 1131 03 ten name van Diaconie protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen. Graag er bij vermelden dat het een gift voor de ZWO-commissie betreft. Giften voor de ZWO zijn fiscaal aftrekbaar.

Vergaderingen ZWO commissie

Per jaar vergaderen we minimaal zes keer, indien nodig meer.

Leden

De ZWO commissie bestaat uit een enthousiast team van de volgende gemeenteleden:

  • Wiebe Dijkstra, secretaris
  • Gert – Jan van Luinen
  • Marjan Wassink – Mateman

De ZWO-commissie is te bereiken via zwo@ontmoetingskerkmaarssen.nl