Activiteiten Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk

Stel je de kerk in het centrum van een aantal cirkels voor. De eerste kolommen betreffen gemeente leden die actief meeleven, die zitten in het binnenste cirkel. Kolom 9 betreft nog wel gemeente leden, maar die komen (bijna) nooit in de kerk, zij bevinden zich in een buitste cirkel.Kolom 10 zijn niet gemeenteleden, zij bevinden zich in de buitste cirkel. Het gaat niet om absolute waarheid of om de vraag of alle kriusjes goed staan. Het is bedoeld om na te denken over de vraag: welke doelgroep heb je met welke activiteit op het oog en wat betekent dat dan voor de invulling van die activiteit?        
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Voor wie  (bijna) wekelijkse kerkganger oudere gemeente leden kinderen (basisschool en jonger) gemeente leden jeugd gemeente leden jong volwassen gemeente leden regelmatige kerkganger (min 1x per maand) wekelijkse of regelmatige kerkganger met (weer eens) hele gezin gemeente leden incidentele kerkganger Kerst, Pasen Gemeente leden geen kerkganger Alle inwoners van het Dorp (niet gemeente leden)
Activiteit           
 ‘reguliere’ zondagse kerkdienst x                  
kerkdienst diaconale zondag x                  
kerkdienst nationale ziekendag x                  
kerkdienst dag van de mantelzorg x                  
Ontmoetingsdienst           x        
Kerstnachtdienst               x   x
Kerst ochtenddienst             x      
Paaascyclus x         x        
Paas ochtenddienst             x      
Top2000 dienst               x   x
Gewoon gezellig   x                
Koffie en meer   x               x
Goedemorgenkring   x                
Cake op de preek x                  
Gespreksgroep 12+       x            
Gespreksgroep 16+       x x          
ZOOZ gespreksgroep         x          
Ontmoetingsgroep         x          
Protestants kerkkoor Maarssen x                  
jongeren koor Needed       x x          
Honkers     x              
Creche x         x        
Kindernevendienst x         x        
Kom over de streep x x x x x x   x x x
Bazar Open Hof x x x x x x   x x x
Wandelen x                  
Pastoraat predikanten x         x   x x x
Pastoraat door sectie teams x         x   x x  
wijkavonden x         x   x x  
Vorming & Toerusting avond x x x x x x   x x x
Lezing x x x x x x   x x x
Film middag   x               x
Diaconaat o.m via Platform diaconaal overleg, verjaardagstas, maatjesproject x         x   x x x
Taxi dienst kerkdiensten   x                
Bezorgen liturgieen    x                
Productie en bezorgen KOW x         x   x x  

Verjaardagstas en cadeaubon voor tieners

Ieder kind verdient een feestje!

Dit project is een gezamenlijk initiatief van de PKN kerken uit Maarssen, gesteund door plaatselijke ondernemers. De verjaardagstassen zijn bestemd voor kinderen uit minima gezinnen (in het bezit van een U-pas) uit Maarssen. De kindertas voor kinderen van drie tot 11 jaar met daarin slingers, ballonnen en een kaartje voor een taart van de Hema. Een cadeaubon van €10 van Novi en een tegoedbon van A.H. waarmee voor €7,50 een traktatie voor op school uitgezocht mag worden.

De tienerenvelop is voor kinderen van 12 tot 15 jaar met een tegoedbon van Bisonbowling voor één uur gratis bowlen inclusief een consumptie voor 6 kinderen. U kunt de tas voor uw jarige kind aanvragen via 0346-568578 of 06-16454043

(Kinderen waarvan ouders deelnemer zijn bij de voedselbank krijgen via “stichting jarige Job” een verjaardagsdoos en komen dus niet ook in aanmerking voor een tas).

Aanleiding: De diakenen van wijkgemeente De Ark, wijkgemeente De Ontmoetingskerk en wijkgemeente Ichtus spreken elkaar bij een gezamenlijk overleg en willen graag iets doen voor kinderen in armoede. Zij vinden het pijnlijk dat sommige kinderen en tieners hun verjaardag niet kunnen vieren omdat het gezin waarin ze leven daar geen geld voor heeft. Een van de diakenen hoorde een kind zeggen “Ik ben blij dat ik in de vakantie jarig ben, want ik kan op school niet trakteren.” Zij nodigen de wethouder van Sociale zaken uit bij zo’n overleg en vragen hem wat er op dit gebied al gebeurt en waar ‘gaten vallen’. Dan ontstaat dit initiatief en zij melden zich via de Nieuwsbrief van Sociale Zaken en laten kaartjes drukken om te verspreiden via organisatie die kinderen kennen.

Hoe werkt het? Het jarige kind krijgt een tas gevuld met ballonnen en slingers, een tegoedbon voor een taart en een traktatie op school. Ook zit er een cadeaubon in de tas zodat de jarige zelf een cadeautje uit kan zoeken. De jarige tiener krijgt een bon om met 5 vrienden of vriendinnen een uur te bowlen in Maarssen-broek. Daar wordt ook voor een consumptie gezorgd. In dezelfde envelop zit ook een tegoedbon voor een appeltaart.

Voorheen kregen kinderen van wie de ouders een pakket van de Voedselbank krijgen ook zo’n tas, maar sinds de Voedselbank samenwerkt met Stichting Jarige Job krijgen zij via die organisatie een ‘verjaardagstas’ Ouders met een U pas (voor mensen met een uitkering of een inkomen van maximaal 110% van het minimuminkomen) worden op deze mogelijkheid gewezen door de Nieuwsbrief van Sociale Zaken van de gemeente. Het bereik is daardoor veel groter dan alleen via de Voedselbank! Maatschappelijk werkers brengen mensen in contact met de initiatiefnemers en organisaties geven signalen, bijv. Vluchtelingenwerk en Buurtzorg jong.

Het merendeel van de ouders belt zelf naar een telefoonnummer; hen wordt verzekerd dat alle informatie vertrouwelijk blijft. Om dit langdurig te kunnen doen, wordt diaconaal geld apart gezet voor dit doel; diaconieën reserveren hier geld voor. En middenstanders .… geven korting!

komerbij

Kom erbij

komerbijOp donderdag 9 februari is het project ‘Kom Erbij’  gestart in Maarssen-dorp. De inzet is om alle bestaande non-commerciële activiteiten en alle mogelijk nieuwe initiatieven samen te vatten in een boekwerk dat elk kwartaal verschijnt. De activiteiten zijn laagdrempelig, doordat de bijeenkomsten vaak gratis of tegen een geringe vergoeding te bezoeken zijn.

Doel is om de zelfredzame samenleving te bevorderen, waarin individuen, groepen en organisaties zelf hun weg weten te vinden, eventueel met ondersteuning van anderen. De activiteiten van Kom erbij zijn een middel hierbij en zorgen ervoor dat dicht bij huis, in de eigen buurt activiteiten worden georganiseerd. Dit zorgt voor onderlinge ondersteuning.

Vragen van medebewoners zullen eerder en sneller worden beantwoord en het voorkomt dat eenvoudige vragen uiteindelijk tot ingewikkelde problemen worden die om zware maatwerkoplossingen vragen.

Het idee is ontstaan vanuit de werkgroep Sociale Cohesie; deze werkgroep is ontstaan na het vaststellen van het dorpsontwikkelingsplan. Wij, als diaconie van de wijkgemeente Ontmoetingskerk, maakten deel uit van de klankbordgroep dorpsplanontwikkeling en nu maken we ook deel uit van de werkgroep Sociale Cohesie.

 

(klik op de button om naar de folder met het overzicht van alle activiteiten te gaan!)

 

(Klik hier voor het interview met de voorzitter van de diaconie mevr. Henriette Korevaar)

Gedachten over oorlog en geweld in de eerste boeken van de Bijbel

Jozua een profeet? Het boek Jozua word in de Tenach (Joodse uitgave van de Bijbel) gerekend tot de profetische boeken. Je zou dus denken dat Jozua zelf een profeet van de Heer is. Toch wordt hij zo nergens genoemd. In de hele Tenach wordt Jozua nergens als ‘profeet’ aangeduid. Dat is bij alle andere profeten wel het geval. Waarom is dat, waarom wordt Jozua zelf geen profeet genoemd? Dat heeft met het geweld te maken. Volgens de rabbijnen verdient iemand die een man van oorlog is niet de eretitel profeet. Maar…. zegt de slimme bijbellezer, onder bijvoorbeeld Mozes werd toch ook oorlog gevoerd en toch staat er van Mozes ”nooit heeft Israël een profeet gekend als Mozes met wie de Heer zo vertrouwelijk omging” (Deut: 34:10). Wat is dan het verschil tussen Mozes en Jozua? Mozes zelf deed nooit aan oorlogshandelingen mee. In de strijd tegen Amalek is het Mozes die bidt terwijl Jozua de strijd aanbindt ( Exodus 17:9). Daarom geldt Mozes als een profeet en Jozua niet.

Tempel en zwaard zijn onverenigbaar
In het joodse denken zijn het heiligdom en het zwaard principieel onverenigbaar en mogen zich nooit verbroederen. Daarom is profetie onverenigbaar met oorlog, zelfs niet met oorlogen die door God zelf zouden zijn geboden. Waarom mocht koning David -waar we straks nog over gaan lezen – ‘een man naar Gods hart’ – genoemd de tempel niet bouwen? Omdat hij het zwaard had gehanteerd, hij had bloed aan zijn handen. Ik heb zelf ook nog geprofiteerd van de gedachte dat tempel en zwaard niet samengaan. Toen ik theologie ging studeren hoefde ik niet in militaire dienst omdat ik werd opgeleid voor ‘een menslievend ambt’. Zo stond dat te lezen in een brief van de minister van defensie die ik toen kreeg.

In de tempel is geen zwaard
Als je met die kennis dat zwaard en tempel niet samengaan denkt aan verhalen in het Nieuwe Testament die zich ook in de tempel afspelen, uit welk optreden van Jezus in de tempel blijkt dat? Er is een verhaal over Jezus dat laat zien dat er een verbod was op wapens in de tempel. Zie Johannes 2:13-15. Jezus drijft de handelaren de tempel uit met een touw en geen stok of wapen. Hij moest het ‘wapen’ eerst zelf maken! Dat werpt ook een ander licht op het feit dat Jezus zo vaak in de tempel leerde. Dat was ook de enige plek waar geen wapens waren toegestaan, dus daarom lees je ook telkens dat ze Jezus zoeken buiten de tempel, en in de nacht, zonder de ‘bescherming van de tempel’ om Hem op te pakken. De tempel was dus een hele veilige plek voor Jezus.

Geweld toegestaan?
Deut. 20:16 en 17: In de steden mag je geen enkele ziel in leven laten. Jozua 6:20 en 21: Iedereen wordt omgebracht. De rabbijnen hebben uiteraard ook met deze teksten geworsteld. Ze beginnen dan met te stellen dat God het land had uitgekozen om er een volk te laten wonen dat voorbeeldig kan zijn voor alle volken van de aarde. Voorbeeldig niet alleen in zijn slagen maar ook in zijn falen. De Kanaänieten konden dat niet zijn met hun kinderoffers en afgodendienst. Er moest een volk komen dat de elementaire geboden van menselijkheid hoog hield. Een volk wat duidelijk kon maken wat het doel van het menselijk leven op aarde is: het realiseren van een wereld van vrede en gerechtigheid, een wereld waarin God zelf zou kunnen wonen. Ook Israël wordt er telkens op gewezen dat het haar recht op het land verspeelt als zij ongerechtigheid bedrijft. En meer dan eens gebeurt dat ook. Toch houdt ook God hen dan de belofte voor dat het eens zal kunnen terugkeren. Dankzij die belofte blijft er een plaats en een volk op aarde dat de opdracht tot menselijkheid belichaamt, een volk waaraan falen en slagen kan worden afgelezen. Zo blijft Israël een toetssteen voor alle volken in al zijn grootheid en ellende tot op de dag van vandaag. Maar niet alleen Israël wordt getoetst. Ook alle volken worden getoetst in hun verhouding tot Israël en daarmee in hun verhouding tot de opdracht die voor alle mensen geldt.

Waarom het zwaard?
Waarom dan met het zwaard? Volgens de rabbijnen omdat het niet anders kon, de bijbel is een realistisch boek. Het houdt de mensen het ideaal van vrede voor maar die vrede moet wel worden gerealiseerd. Vrede is het allerbelangrijkste in de bijbel daar eindigt ook de zegen mee. “De Heer zegene U …. en geve u vrede” (Numeri 6:24-27). Maar geweldloosheid kan niet altijd vrede brengen. Nietsdoen houdt soms ook het geweld in stand zeggen de rabbijnen en maakt je tot een passief geweldpleger. Je had immers het geweld kunnen voorkomen. Het is een dilemma: ‘De militarist verzwijgt de gruwelen van de oorlog, de pacifist verzwijgt de gruwelen van de vrede die onmenselijkheid laat voortbestaan’.

Regels voor oorlogvoering
Er gelden voor het volk Israël wel regels voor het oorlogvoering. Zo kun je in Deuteronomium 20:10 lezen dat ze altijd eerst vrede moeten aanbieden. Eerst moet altijd de weg van de vrede worden gezocht. Die opdracht krijgt het volk ook als ze tegen de volken van Kanaän ten strijde trekt. Er gelden dus strenge oorlogsregels, net zo goed als we nu ook oorlogsstrafrecht kennen. Geen fosfor gebruiken in dichtbevolkte gebieden bijvoorbeeld. De oorlogsvoering zelf moet vervolgens ook aan allerlei regels voldoen. Vruchtbomen mogen bijvoorbeeld niet worden omgehakt (Deut. 20:19). En de Talmoed (mondelinge leer) verbiedt een volledige omsingeling van de stad. Het mag aan drie kanten worden omsingeld maar de vierde zijde moet altijd vrij blijven om gelegenheid te geven tot vluchten. Net zo goed als Rachab en haar huis gelegenheid krijgt om te vluchten voor het geweld. Door al deze regels duurden de oorlogen die Jozua voerden ook 7 jaar.

Oorlog kan nooit heilig zijn
Dat is een verschil met oorlog in veel andere religies. In het jodendom wordt oorlog nooit iets heiligs of verhevens. Ze spreekt ook nooit over martelaren van de oorlog. Het is altijd een verschrikkelijke en paradoxale keuze. Dat oorlog voor hen niet iets heiligs is blijkt ook uit het feit dat je daardoor ‘onrein’ wordt. De strijders moeten zich na de strijd buiten het kamp afzonderen. Letterlijk staat er:” ieder van jullie die iemand heeft gedood moet zich op de derde en zevende dag ont-zondigen zowel jullie als jullie krijgsgevangenen” (Numeri 31). Doden is en blijft dus een zonde (denk ook aan de 10 geboden!). Oorlog bezoedelt dus altijd ook al wordt hij gevoerd om uiteindelijk menselijk leven op aarde mogelijk te maken. De vraag is niet of er ooit geweld gebruikt mag worden. De vraag is hoe we zo met geweld omgaan dat er een wereld van vrede en zonder geweld kan ontstaan.

Jochem Stuiver predikant Ontmoetingskerk Maarssen

Foto’s van deelnemers

{sfx url=’https://plus.google.com/u/0/photos/107574442479607011416/albums/6098630434347079601′}

Doe je mee aan de bijbeluitdaging 2015 en wil je laten zien dat je meedoet? Stuur dan een foto van jezelf met je bijbel aan Henk de Vries: hdv@planet.nl

(wij bewerken de foto wel even naar de zwart/wit en je bijbel in kleur). 

 

 

headerbbu

De uitdaging

headerbbu

Heb je het meest verkochte boek ter wereld wel eens helemaal van begin tot eind gelezen? Dat is best een uitdaging want het is niet altijd makkelijk. Maar met wat hulp en samen met anderen moet het in één jaar kunnen! We zijn 21 januari 2015 enthousiast gestart en eindigen 18 december 2015. Later instappen kan ook. Lees dan globaal de teksten door die je gemist hebt (bijvoorbeeld alleen de opschriften boven de hoofdstukken). Je kunt ook instappen daar waar we volgens het rooster zijn. Het leesrooster vind je onder het tabblad van de Bijbeluitdaging 2015 op deze site.
 
We raden aan voor deze uitdaging de makkelijkste bijbelvertaling tot nu toe te gebruiken: De Bijbel in Gewone taal (verschenen in oktober 2014). Maar als je liever een andere bijbelvertaling wilt lezen is dat ook prima.

Hoe gaat het in zijn werk? Met het leesrooster kun je zelf in 40 weken thuis de hele Bijbel lezen. Tussendoor zijn ook nog een paar vakantieweken gepland. Dan kun je een eventuele achterstand inhalen of gewoon lekker eens iets anders of niets lezen.

Je krijgt op allerlei manieren ondersteuning. Zo is er het Bijbelsurvivalpakket onder het tabblad Bijbeluitdaging 2015 te vinden met allerlei tips. Ook komt er voor iedere leesweek een leeshulp online om je wat op weg te helpen door de teksten heen. Verder komen in Maarssen in de loop van het jaar een aantal bijeenkomsten waar we leesblaren doorprikken, vermoeide hersenspieren masseren, waar je vragen en ervaringen kunt delen.

Tot slot kun je op de facebookpagina www.facebook.com/groups/bijbeluitdaging opmerkingen en ervaringen kwijt en kunnen we elkaar helpen. Je kunt dus volledig online meedoen. Daarnaast kun je natuurlijk ook zelf een leesgroepje vormen in je eigen woonplaats.

Je kunt deze uitdaging zien als een lange wandeltocht, een pelgrimage van het eerste bijbelboek Genesis tot het laatste bijbelboek Openbaringen. Je doet het in eerste instantie voor jezelf maar het helpt om te weten dat je deze lange afstand niet alleen loopt. Een pelgrim weet dat niet het einddoel het belangrijkste is maar juist al die ontmoetingen onderweg. Bij dit leesavontuur zul je dan ook van alles tegenkomen, diepe dalen maar ook prachtige vergezichten. Een avontuur!

Als je iedere week de leeshulp in de mailbox wilt ontvangen, stuur dan een bericht naar Hildy van Anken hildyvananken@gmail.com. Iedereen binnen en buiten Maarssen kan hieraan vrijblijvend en kosteloos meedoen.

Wie de eindstreep haalt krijgt een certificaat dat je deze uitdaging hebt volbracht. Durf jij deze Uitdaging van 2015 met ons mee aan te gaan? Je bent van harte welkom om het te proberen! Voor meer informatie mail Hildy van Anken hildyvananken@gmail.com of ds. Jochem Stuiver jhstuiver@ziggo.nl

Leesrooster voor de Uitdaging van 2015: de Bijbel in één jaar uit

Leesweek Datum Boek
1 Start: 21 januari 2015 in ’t Honk (Kerkweg 17, Maarsssen) om 20:00 uur We lezen Genesis 1-7
2 25-31 januari Genesis 8-41
3 1-7 februari Genesis 42-50, Exodus 1-22
4 8-14 februari Exodus 23-40, Leviticus 1-13
5 15-21 februari Leviticus 14-27, Numeri 1-12
  22-28 februari Voorjaarsvakantie
6 1-7 maart Numeri 13-36, Deuteronomium 1-4
7 8-14 maart Deuteronomium 5-34
8 15-21 maart Jozua, Rechters 1-7
9 22-28 maart Rechters 8-21, Ruth 1-4, 1 Samuël 1-12
10 29 maart – 4 april 1 Samuël 13-31, 2 Samuël 1-11
11 5-11 april 2 Samuël 12-24, 1 Koningen 1-11
12 12-18 april 1 Koningen 12-22, 2 Koningen 1-13
13 19-25 april 2 Koningen 14-25, 1 Kronieken 1-17
14 26 april – 2 mei 1 Kronieken 18-29, 2 Kronieken 1-24
  3-9 mei Meivakantie
15 10-16 mei 2 Kronieken 25-36, Ezra, Nehemia 1-7
16 17-23 mei Nehemia 8-13, Esther, Job 1-15
17 24-30 mei Job 16-42, Psalm 1-14
18 31 mei – 6 juni Psalm 15-52
19 7 – 13 juni Psalm 53-91
20 14-20 juni Psalm 92-128
21 21-27 juni Psalm 129-150, Spreuken 1-14
22 28 juni – 4 juli Spreuken 15-31, Prediker  1-12
23 5-11 juli Hooglied, Jesaja 1-19
  12 juli – 15 augustus Zomervakantie
24 16-22 augustus Jesaja 20-47
25 23-29 augustus Jesaja 48-66, Jeremia 1-4
26 30 augustus – 5 september Jeremia 5-30
27 6-12 september Jeremia 31-52
28 13-19 september Klaagliederen, Ezechiël 1-27
29 20-26 september Ezechiël 28-48, Daniël 1-8
30 27 september – 3 oktober Daniël 9-12, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona
31 4-10 oktober Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi
32 11-17 oktober Matheüs
  18-24 oktober Herfstvakantie
33 25-31 oktober Marcus, Lucas 1-7
34 1-7 november Lucas 8-24, Johannes 1-6
35 8-14 november Johannes 7-21, Handelingen 1-12
36 15-21 november Handelingen 13-28, Romeinen 1-13
37 22-28 november Romeinen 14-16, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs
38 29 november – 5 december Galaten, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, 1 Tessalonicenzen, 2 Tessalonicenzen,  1 Timoteüs, 2 Timoteüs
39 6-12 december Titus, Filemon, Hebreeën, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Johannes
40 13-19 december  2 Johannes, 3 Johannes, Judas, Openbaringen

Behalve in leesweek 1 staan er per leesweek ongeveer 49 pagina’s op het programma (gerekend naar de uitgave van de Bijbel in Gewone Taal). Als je het over 7 dagen wilt verdelen komt het dus neer op 7 pagina’s per dag.

Bijbeluitdaging 2015!

Heb je het meest verkochte boek ter wereld wel eens helemaal van begin tot eind gelezen?  
Dat is best een uitdaging want het is niet altijd makkelijk.
Maar met wat hulp en samen met anderen moet het in één jaar kunnen!

We starten 21 januari 2015 en eindigen 18 december 2015.
Later instappen kan ook. Je kunt wat je gemist hebt later inhalen of gewoon aanhaken bij de rest.
Ook is het mogelijk een klein stukje van de leesroute mee te lopen om het uit te proberen.

Voor wie de uitdaging aangaat de hele Bijbel te lezen is er een leesrooster van 40 leesweken, 10-15 min. per dag = de hele Bijbel!
Dat is best te doen!
We raden aan daarvoor de makkelijkste bijbelvertaling tot nu toe te gebruiken: De Bijbel in Gewone taal (verschenen in oktober 2014).
Maar als je liever een andere bijbelvertaling wilt lezen is dat ook prima.

In Maarssen komen een aantal bijeenkomsten waar we leesblaren doorprikken, vermoeide hersenspieren masseren, waar je vragen en ervaringen kunt delen.
Ook kun je op een speciale facebookpagina www.facebook.com/groups/bijbeluitdaging, opmerkingen en ervaringen kwijt en kunnen we elkaar bij de uitdaging helpen.
Verder verschijnt bij iedere leesweek ook een leeshulp hier op de site met achtergrondinformatie.

Daarnaast kun je natuurlijk ook zelf een leesgroepje vormen in je eigen woonplaats.
Deze uitdaging kun je zien als een lange wandeltocht, een pelgrimage van het eerste bijbelboek Genesis tot het laatste bijbelboek Openbaringen.
Je doet het in eerste instantie voor jezelf maar het helpt om te weten dat je deze lange afstand niet alleen loopt.
Al meer dan 300 mensen hebben zich opgegeven en gaan dezelfde uitdaging aan!
Een pelgrim weet dat niet het einddoel het belangrijkste is maar juist al die ontmoetingen onderweg.

Bij dit leesavontuur zul je dan ook van alles tegenkomen, diepe dalen maar ook prachtige vergezichten. Een avontuur!
Misschien ontdek je in de oude verhalen over liefde, dood en het leven wel iets bijzonders: dit gaat ook over mij!

Je kunt volledig online via facebook of deze website meedoen.
Ook kun je een bericht met je e-mail adres sturen naar Hildy van Anken hildyvananken@gmail.com
Dan krijg je de informatie ook per mail.

Iedereen, van welke kerk, achtergrond of leeftijd, binnen of buiten Maarssen, kan hieraan vrijblijvend en kosteloos meedoen.
Haal je de eindstreep, dan krijg je een certificaat dat je deze uitdaging hebt volbracht.
Durf jij deze Uitdaging van 2015 met ons mee aan te gaan?
Je bent van harte welkom om het te proberen!

Foto’s/Filmpjes

{sfx url=’https://plus.google.com/u/0/photos/107574442479607011416/albums/5940488488307630129′ display=’album-thumbnail’}

Lid worden / meedoen?

Ons streven

  • Onze wijkgemeente wil een open geloofsgemeenschap zijn met ruimte voor verschillende geloofsvisies en voor verschillende geloofsuitingen. Jong en oud moet er zich thuis voelen.
  • Kenmerkend voor ons geloof zijn de zoektocht naar en het contact met God, met Jezus Christus als voorbeeld en de Bijbel als inspiratiebron.
  • Wij zijn een gemeente waar de onderlinge betrokkenheid groot is. Bij velen is een grote inzet, maar ook is er ruimte om soms even een stapje terug te doen.
  • Voor ons is de persoonlijke geloofsbeleving van groot belang en de kerkdiensten nemen daarin een belangrijke plaats in.
  • In die diensten hebben we een herkenbare liturgie, waar binnen vaste liturgische elementen ruimte is voor variatie.
  • Binnen onze gemeente is zorg en aandacht voor elkaar belangrijk, maar ook individuele en collectieve hulp wordt geboden aan anderen.
  • Ook mensen die geen lid zijn van onze gemeente kunnen een beroep op ons doen zowel voor pastorale als diaconale diensten.

Betrokkenheid op verschillende manieren
Onze wijkgemeente kent vele activiteiten die voor en door gemeenteleden worden georganiseerd. Hierdoor zijn er vele manieren waarom je je betrokkenheid kunt vormgeven.
Naast activiteiten voor iedereen (bijvoorbeeld: de zondagse kerkdiensten, de jaarlijkse Bazar, sectieavonden, 4U Praisediensten) zijn er ook activiteiten speciaal gericht op de jeugd zoals bijvoorbeeld: de crèche, de kindernevendiensten, de Honkers, Jeugdkerk, jeugddiensten, CJV Batelka, Jongerenkoor Needed en gesprekskringen.

Ook voor de wat oudere gemeenteleden zijn er specifieke activiteiten: Gewoon gezellig, de Goedemorgenkring, het Protestants Kerkkoor Maarssen etc. Binnen diverse werkgroepen en commissies wordt goed werk verricht voor de wijkgemeente (Communicatie, Vorming & Toerusting, Beamteam etc).

Onze wijkgemeente is georganiseerd in zogenoemde secties die elk op zich een geografisch deel van Maarssen-dorp beslaan. Binnen de secties zijn sectieteams aan het werk, aangestuurd door een diaken en een ouderling.

Eigenlijk door heel deze website heen vindt u verdere beschrijvingen van het werk en leven van onze wijkgemeente. Kijkt u ook eens in onze digitale fotoalbums; genoeg keuze om mee te doen, mee te vieren of gewoon met ons mee te leven. Dat is ook ons motto: Samen geloven, Samen vieren, Samen leven. 

Kerk op weg
Leden die zich daarvoor opgegeven hebben ontvangen eens per maand het kerkblad Kerk op weg (Kow) in kleur in de bus. De bijdrage voor het kerkblad is in principe vrijwillig en bedraagt €20 per jaar (of €37,50 bij bezorging per post). Klik hier om naar een voorbeeld van de Kow te gaan. Voor een abonnement/adreswijzigingen ten aanzien van Kow kunt u contact opnemen met dhr. W. de Bruijn, Klokjeslaan 11, 3601 HB Maarssen, tel: 0346 563 879, e-mail: wengdebruijn@hetnet.nl

Kosten

Van de leden wordt elk jaar tijdens de Actie Kerkbalans in januari een toezegging gevraagd voor een financiele bijdrage. De bijdrage is onderverdeeld in: Kerk en kerkelijk werk (het ‘leven’ van onze wijkgemeente), Diaconie (zorg voor anderen) en ZWO&E (Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking & Evangelisatie). U bepaalt zelf wat u aan elk onderdeel wilt toezeggen/geven waarbij het goed is om te weten dat elk lid sowieso zo’n €100 aan kosten met zich meebrengt voor de wijkgemeente. 

Lid worden?
Wilt u lid worden van onze wijkgemeente? Dat kan door onderstaand formulier in te vullen of een mail te sturen naar onderstaand contactadres. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

Dr. C.D van Rooden
Klokjeslaan 115
3601 HD Maarssen
tel: 0346 – 573 078

e-mail: ledenadministratie@ontmoetingskerkmaarssen.nl 

{contactus mailto=ledenadministratie#ontmoetingskerkmaarssen.nl}