Persbericht uitgegaan

Vandaag is onderstaand persbericht uitgegaan:

Intentieverklaring nieuw Gezondheidscentrum getekend

Afgelopen week werd door vier huisartsen en de Protestantse Wijkgemeente Ontmoetingskerk de intentieverklaring getekend voor het ontwikkelen van een Gezondheidscentrum in Kerkcentrum Open Hof. Een mooi initiatief en een geweldig plan om een rijksmonument – de voormalige witte ‘directeurswoning’ aan de linkerzijde, gelegen in het hart van Maarssen-Dorp – een bredere maatschappelijke functie te geven, passend binnen de huidige bestemming. Tegelijkertijd blijft de vierplek (met de toren) bestemd voor kerkelijke activiteiten.

Mieke Wolfs, Maartje van Vugt, Chris van Wincoop en Philip de Vries zijn verheugd met deze eerste stap. “Het vooruitzicht om in de toekomst vanuit één locatie moderne en passende zorg te kunnen bieden, stemt ons zeer positief. Op die manier versterken we elkaar en kunnen we nog meer specifiek eerstelijns zorg bieden, verder innoveren en samenwerken met de tweedelijnszorg. En dat in het hart van Maarssen-Dorp. Door samenwerking gaan we elkaar versterken en kunnen we nog efficiënter werken. De patiënt, jong en oud, zal hier merkbaar van gaan profiteren: goede zorg in de wijk, aansluitend bij de ambitie van de Gemeente Stichtse Vecht. We blijven binnen de samenwerking wel zelfstandige praktijken, dus elke patiënt blijft altijd bij zijn eigen huisarts”.

Een intentieverklaring is één, maar nu gaat het plannen maken pas echt beginnen. “Het Gezondheidscentrum gaat verder vorm krijgen en moet vooral voldoen aan de eisen van deze tijd”, vertelt een enthousiaste Henk de Groot namens het College van Kerkrentmeesters. “Het verbindende gedeelte tussen de twee gebouwen is in de jaren 70 gebouwd. Dit zal vooral aangepakt en verduurzaamd moeten worden. We zijn erg blij met deze eerste belangrijke stap met de vier huisartsen en popelen om de plannen verder uit te werken. Daarbij hoort ook het werven van mogelijke andere partijen, passend bij een Gezondheidscentrum. We willen namelijk graag een open kerk blijven en tegelijkertijd ons monumentale pand en karakteristieke kerkelijke gebouw behouden. Dat dit nu mét meer grandeur qua functie en uitstraling kan, is alleen maar mooi meegenomen!”


NOOT VOOR DE REDACTIE Beeld reeds gemaakt door Jan J. van Dijk. Voor meer info: Henk de Groot, 06-53252819

Unieke kans voor Kerkcentrum Open Hof!

Intentieverklaring nieuw Gezondheidscentrum getekend

Via dit nieuwsitem informeren wij u en jou graag over een belangrijke stap die afgelopen week werd genomen door het tekenen van een intentieverklaring voor het ontwikkelen van een Gezondheidscentrum in Kerkcentrum Open Hof. Vier lokale huisartsen – Mieke Wolfs, Maartje van Vugt, Chris van Wincoop en Philip de Vries – stemden in met het plan om met onze wijkgemeente in de komende twee jaar een Gezondheidscentrum te ontwikkelen in de monumentale directeurswoning (het witte gebouw aan de linkerzijde van de ingang). Het karakteristieke kerkgebouw (rechts met de toren) blijft een vierplek en bestemd voor kerkelijke activiteiten. Een unieke kans om een open kerk te blijven en tegelijkertijd ons monumentale pand en karakteristieke kerkelijke gebouw voor de toekomst te behouden! Mét meer grandeur qua functie en uitstraling.

Waarom een Gezondheidscentrum en niet bijvoorbeeld woningen? Woningen blijken lastig in te passen omdat de directeurswoning een Rijksmonument is en het kerkgebouw door de gemeente Stichtse Vecht als een zogenoemd Karakteristiek gebouw is aangemerkt. Deze classificaties beperken de mogelijkheden. Daarnaast zullen ontwikkelingen langer duren als de bestemming van gebouwen echt anders moet worden. Een Gezondheidscentrum past verder uitstekend in de opdracht die onze wijkkerkenraad aan de werkgroep Nieuwbouw/verbouw meegaf: ‘Een profijtelijke ontwikkeling met mogelijk een sociaal aspect, naast een vierplek voor onze kerkelijke activiteiten’.

Er is heel veel werk verzet om tot deze stap te komen. Talloze plannen en initiatieven zijn de revue gepasseerd. Het ene plan belandde in de prullenbak en het andere plan leidde weer tot het volgende. Uiteindelijk bleek de behoefte bij de huisartsen te combineren met de mogelijkheden binnen de Open Hof. Een kans die in alle rust is voorbereid en qua intentie nu dus in een overeenkomst is uitgewerkt. Dit betekent concreet dat alle partijen de komende twee jaar niet aan andere ontwikkelingen deelnemen of werken en het markeert de start van een intensief traject van plannen maken en uitwerken. “Het vooruitzicht om in de toekomst vanuit één locatie moderne en passende zorg te kunnen bieden, stemt ons zeer positief. Op die manier versterken we elkaar en kunnen we nog meer specifiek eerstelijns zorg bieden, verder innoveren en samenwerken met de tweedelijnszorg. En dat in het hart van Maarssen-Dorp”, aldus de vier huisartsen.

Het witte gebouw en het kerkgebouw blijven bestaan, worden verduurzaamd en mooier qua uitstraling

directeurswoning (witte gebouw)

Nu gaat het pas echt beginnen

Er moet de komende tijd met veel partijen gepraat, gerekend en getekend/ontworpen worden. Natuurlijk is al wel gekeken of een en ander zou kunnen passen. Om ruimte te winnen zal de aanbouw uit de jaren 70 – het tussenstuk tussen directeurswoning en het kerkgebouw – gesloopt en herontwikkeld moeten worden. Het Gezondheidscentrum wordt naar de eisen van deze tijd gecreëerd in de directeurswoning en de rest van het gebouw zal zoveel mogelijk verduurzaamd worden. Dat is niet niks! Om de directeurswoning en het karakteristieke kerkelijke gebouw intact te laten, en zelfs zowel in functie als uitstraling met meer grandeur terug te laten komen, is een enorme uitdaging. Maar dit zien we vooral ook als een unieke kans! De kerkenraad van de Ontmoetingskerk is erg enthousiast over deze mogelijke ontwikkeling die positief bijdraagt aan de toekomst van onze wijkgemeente. Wij gaan ervan uit dat ook de inwoners van Maarssen, waaronder de patiënten van de huisartsen, en de burgerlijke gemeente dit initiatief net zo enthousiast ontvangen. Daarom publiceren wij vandaag ook een artikel met foto in de VAR. Ook die steun hebben we nodig.

Het echte werk begint eigenlijk nu pas. De gezamenlijk gedeelde intentie is uitgesproken en afgesproken. De contouren zijn bekend en worden verder uitgewerkt door de werkgroep Nieuwbouw/verbouw. Wanneer dat nodig en mogelijk is, worden kerkenraad en gemeenteleden verder geïnformeerd.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit nieuwsitem vragen en/of opmerkingen oproept. Deze kunnen met ons worden gedeeld via een e-mail naar gezondheidscentrum@ontmoetingskerkmaarssen.nl of via een brief naar Postbus 50, 3600 AB Maarssen. Het is natuurlijk ook mogelijk een lid van de kerkenraad aan te spreken, die ervoor zal zorgen dat de vraag bij de juiste persoon terecht komt. We proberen alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Veel gestelde vragen (FAQ’s) worden gepubliceerd op onze website www.ontmoetingskerkmaarssen.nl/gezondheidscentrum


Update project ‘Bouwen aan de toekomst’

Tijdens een redelijk goed bezochte gemeenteavond (55 gemeenteleden aanwezig) gaf Bert de Roock een update over het project ‘Bouwen aan de toekomst’ dat onze wijkgemeente vorig jaar gestart is. Bert is samen met Oscar van Leeuwen en Jacob van der Zwan lid van de stuurgroep van dit project.

Hij ging in op de belangrijkste aanleiding voor het starten van dit project: het feit dat we ongeveer 30% meer uitgeven dan we binnen krijgen. Belangrijkste redenen daarvoor zijn: teruglopend aantal leden, vergrijzing, exploitatietekort Open Hof en lage rentestand.

In mei 2017 heeft de kerkenraad op basis van de input van twee gemeentebijeenkomsten de volgende besluiten genomen: kijken naar vermindering capaciteit Predikanten door inzet elders, onderzoek nieuwbouw, verbetering exploitatie Open Hof, plan maken voor meer risicovol beleggen en ideeën geopperd door gemeente, onderzoeken en uitwerken.

Voor elk van deze terreinen zijn projectgroepen ingesteld en Bert gaf een update van de status van elk van de werkgroepen.  Voor de meer inhoudelijke informatie zie de PowerPoint presentatie die gebruikt werd.


Gemeenteavond op 17 april

Op dinsdag 17 april aanstaande wordt er voor de leden van wijkgemeente Ontmoetingskerk een gemeenteavond georganiseerd. U en jij bent daarvoor van harte uitgenodigd!

In het gedeelte voor de pauze willen we jullie bijpraten over over het project ‘Bouwen aan de toekomst‘. Diverse werkgroepen zijn met onderdelen van project (dat gaat over de toekomst van onze wijkgemeente) aan de slag. Wij willen graag de voortgang met u/jullie bespreken.

Na de pauze zal dhr. Henk Griffioen een toelichting geven op het hulpproject: ‘Tussenvoorziening in Utrecht’ waarbij hij al jaren intensief betrokken is. In de dienst van de diaconie op 8 april aanstaande krijgt u daarvan alvast een voorproefje.

De bijeenkomst start om 20:00 uur in het Trefpunt. We hopen u te ontmoeten op dinsdag 17 april.

Met vriendelijke groet,  Jacob  van der Zwan(vz wijkkerkenraad)

 

Projectgroep EO

Begin dit jaar hielden we twee gemeenteavonden rondom het thema ‘Bouwen aan de toekomst’. Als uitkomst daarvan zijn een aantal werkgroepen ingesteld. De werkgroep EO (Extra Opbrengsten) kreeg als opdracht: onderzoek de mogelijkheden die er zijn om de exploitatie van Kerkcentrum Open Hof meer rendabel te maken. De groep bestaat uit: Ronald de Vries (projectleider), Jaap Bogaards, Wim van Huissteden en Wilna Quakkelaar.

De werkgroep is inmiddels aan de slag gegaan en heeft door middel van een brainstorm de diverse mogelijkheden geïnventariseerd. Van elk idee zullen voor- en nadelen worden afgewogen en zal in kaart worden gebracht wat eventuele financiële effecten zijn.

De projectgroep zal voorstellen doen voor concrete uitvoering. Deze worden besproken door de stuurgroep/kerkenraad en waar nodig eerst als voorgenomen besluit worden voorgelegd aan jullie als gemeenteleden. Daarna gaat de concrete uitvoering van start.

 

 

Projectgroep Idee

Begin dit jaar hielden we twee gemeenteavonden rondom het thema ‘Bouwen aan de toekomst’. Aan jullie als gemeenteleden werd gevraagd ideeën aan te leveren voor inkomstenverhoging of kostenverlaging. Meer dan 100 reacties kwamen binnen die 27 concrete ideeën opleverden.

De Projectgroep Idee, bestaande uit Marjan Capel, Robert Pastoor en Henk de Vries, is door de stuurgroep gevraagd om deze ideeën te bespreken. Er wordt onder andere gekeken naar haalbaarheid, praktische uitvoerbaarheid en de mate waarin het idee bijdraagt aan inkomstenverhoging dan wel kostenverlaging.

De projectgroep zal voorstellen doen voor concrete uitvoering van de ideeën. Deze worden besproken door de stuurgroep/kerkenraad en waar nodig eerst als voorgenomen besluit worden voorgelegd aan jullie als gemeenteleden. Daarna gaat de concrete uitvoering van start.

 

 

 

 

Bouwen aan de toekomst: uitwerking van start

Zoals je weet is het project ‘Bouwen aan de toekomst’ ingesteld om een antwoord te vinden op het snel stijgend jaarlijks exploitatietekort van onze wijkgemeente. De kerkenraad heeft eind mei de uitkomsten van de beide gemeenteavonden (18 april en 16 mei 2017) en het verslag van de commissie ‘Financieel Kader Beleidsplan’ besproken. Op basis van de eensgezinde mening van ons als gemeenteleden heeft de commissie een aantal adviezen opgesteld, die door de kerkenraad zijn overgenomen.

Het is belangrijk om te beseffen dat nog geen definitieve besluiten zijn genomen. De kerkenraad heeft wel een aantal projectgroepen belast met verdere uitwerking van een aantal aandachtsgebieden. Uiteindelijk zullen voorgenomen besluiten weer worden besproken tijdens toekomstige gemeenteavonden.


Stuurgroep ‘Bouwen aan de toekomst’

Deze stuurgroep bestaat uit: Oscar van Leeuwen, Bert de Roock en Jacob van der Zwan. De stuurgroep heeft als opdracht om sturing te geven aan de projectgroepen en besluitvorming te begeleiden/voor te bereiden.

Projectgroep ‘Nieuwbouw’

Deze projectgroep heeft als opdracht een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om op de plek van Kerkcentrum Open Hof een multifunctioneel centrum te bouwen met een eigen vierplek voor de erediensten en met woningen of andere bebouwing met goede verhuurmogelijkheden. Deze werkgroep bestaat uit: Henk de Groot (projectleider), Harmony van Barneveld, Kees Capel, Carlo van Klarenbosch, Yvonne Schieveen en Barry Snoek. Aan deze projectgroep is een Klankbordgroep verbonden bestaande uit: Jaap Fokker, Henriëtte Korevaar en Jitze Ramaker.

Projectgroep ‘EO’ (Extra Opbrengsten Kerkcentrum Open Hof)

De opdracht die deze werkgroep heeft meegekregen is om de mogelijkheden te onderzoeken die er zijn om de exploitatie van Kerkcentrum Open Hof meer rendabel te maken. De groep bestaat uit: Ronald de Vries (projectleider), Jaap Bogaards, Wim van Huissteden en Wilna Quakkelaar.

Projectgroep ‘Idee’

Tijdens en rondom de gemeentevergaderingen over de financiële situatie van onze wijkgemeente hebben gemeenteleden veel ideeën aangeleverd voor inkomensverbetering of kostenbesparing. De projectgroep ‘Idee’ is gevraagd om te inventariseren welke van deze ideeën (goed) uitvoerbaar zijn en hoe ze (blijvend) kunnen worden gerealiseerd. Deze projectgroep bestaat uit Marjan Capel, Henk de Vries (projectleider) en Robert Pastoor.

Project ‘Beleggen’

De wijkraad van kerkrentmeesters – dit zijn de kerkrentmeesters van onze eigen wijkgemeente – is gevraagd om met voorstellen te komen voor het beperkt en risicovoller beleggen van een deel van het vermogen. Zij doen dit in overleg met het College van kerkrentmeesters (de kerkrentmeesters van de drie wijkgemeenten). Die voorstellen worden dan eerst weer voorgelegd aan de gemeente alvorens hierover een definitieve beslissing wordt genomen.

Project ‘1,4’

De leden van onze wijkgemeente hebben steun uitgesproken om over te gaan tot vermindering van de beschikbare capaciteit van predikanten. Het moderamen van onze kerkenraad heeft de opdracht gekregen om met de predikanten te overleggen om voor de korte termijn te onderzoeken of een deel van hun capaciteit elders ingezet kan worden. Intussen zal door het moderamen worden onderzocht hoe eventueel in de toekomst de taken tussen 1,0 predikant en 0,4 pastoraal werker verdeeld zouden kunnen worden.

In de komende tijd zal verder over de werkzaamheden van de diverse projectgroepen worden gecommuniceerd.

 

Uitkomsten beraad Kerkenraad ‘Bouwen aan de toekomst’

Beste gemeenteleden,

In de vergadering van de kerkenraad van 30 mei jl. zijn de uitkomsten van de gemeenteavonden van 18 april en 16 mei jl. besproken aan de hand van het verslag en de adviezen van de commissie Financieel Kader Beleidsplan.

Bert de Roock, als voorzitter van die commissie, heeft een toelichting gegeven waarna de kerkenraad het geheel heeft besproken. Het was goed om te zien dat ook de commissie heeft kunnen constateren dat er een grote opkomst op beide avonden was en dat er een open sfeer was.

De boodschap en ook de noodzaak van actie zijn goed overgekomen en door u opgepakt. Zoals op de tweede avond al bleek was er een grote eensgezindheid voor de richting die u voorstelt.

De commissie heeft in haar verslag adviezen voor de kerkenraad geformuleerd op basis van de resultaten van de twee avonden en de informatie die aan hen is verzonden.

De kerkenraad heeft deze adviezen besproken en overgenomen. Dit wil zeggen dat de kerkenraad de volgende opdrachten heeft gegeven:

De huidige commissie Financieel Kader Beleidsplan wordt gevraagd zich te willen omvormen tot stuurgroep. Deze stuurgroep moet sturing gaan geven aan projectgroepen die, in samenwerking met de Wijkraad van Kerkrentmeesters, voorstellen gaan formuleren op het gebied van multifunctioneel centrum, verbeteren exploitatie Open Hof en aanvullende ideeën van gemeenteleden. De kerkenraad heeft als kader voor elke pro- jectgroep meegegeven dat zij naast deskundigheid, bij voorkeur ook een juiste afspiegeling van onze gemeente dient te zijn (jong/oud; vrouw/man). De stuurgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

De steun die in onze gemeente is uitgesproken om te onderzoeken hoe de beschikbare professionele capaciteit van de predikanten teruggebracht kan worden tot het landelijk gemiddelde zal worden gedaan door de voorzitter, vicevoorzitter en voorzitter kerkrentmeester in samenspraak met de predikanten.

Duidelijk is dat gekozen is voor het houden van een koster/beheerder in de Open Hof. De voorzitter, vicevoorzitter en voorzitter kerkrentmeester zullen nauw contact met hem houden over de ontwikkelingen in het project.

Een belangrijk onderdeel dat onder leiding van de stuurgroep zal worden uitgezocht betreft de mogelijkheden voor een nieuw multifunctioneel centrum op de plaats van Open Hof met een eigen vierplek. Randvoorwaarde die meegegeven wordt, is dat onze wijkgemeente zelf de regie houdt over in elk geval de vierplek en waar mogelijk over het gehele centrum.

Niet een maximaal rendement staat in dit project centraal, maar onze rol als kerkgemeenschap in de maatschappij/ gemeente mag tot uiting komen. Wij blijven een open gemeente. Denk hierbij aan de keuze voor niet per se de duurste appartementen, maar ook denken aan jongeren- en/of zorgwoningen of bijvoorbeeld aansluiting op Snavelenburg. Dit als suggesties.

Aan de kerkrentmeesters zal via de stuurgroep gevraagd worden de ideeën uit de gemeente over kostenbeheersing en/of verbetering van inkomsten verder uit te werken. Hieronder valt ook het onderzoeken van de mogelijkheden van beleggen met een laag risico.

Nu de mogelijkheden van een multifunctioneel centrum verder onderzocht gaan worden, moet hiermee bij de keuzes in het beleggingsbeleid rekening worden gehouden. Het spreekt voor zich dat onderzoeken naar (ingrijpende) verbeteringen in het huidige gebouw nu niet worden opgepakt. Dit kan aan de orde komen wanneer nieuwbouw niet mogelijk lijkt. Het reguliere noodzakelijke onderhoud wordt, net als altijd, verstandig doorgezet.

Communicatie en transparantie zijn van groot belang en daarom worden die door de communicatie werkgroep stevig opgepakt.

Uit het voorgaande blijkt dat de kerkenraad, in de geest van beide avonden, de snelheid wil vasthouden.

Voor alle duidelijkheid: de kerkenraad heeft geen definitieve besluiten genomen. De kerkenraad heeft met deze opdrachten wel de weg vrijgemaakt om tot overwogen besluiten te kunnen komen. Zoals eerder aangegeven zullen die besluiten als voorgenomen besluiten met u besproken worden, voordat de kerkenraad ze definitief zal maken.

U zult ook begrijpen dat de commissies en projectgroepen bemenst moeten worden. Schroom niet om aan te geven dat u een bijdrage wil leveren en/of overweeg een positief antwoord als op u specifiek een beroep gedaan wordt. Alleen samen kunnen we dit traject ondernemend uitvoeren.

Op onze website kunt u een volledig overzicht vinden van het project ‘Bouwen aan de toekomst’. Daar vindt u ook de tekst van de op de gemeenteavonden gehouden presentaties, de precieze aantallen stemmen, die gemeenteleden hebben uitgebracht en het overzicht van de aanvullende ideeën.

Met vriendelijke groet, Jacob van der Zwan (voorzitter), Kees Capel (scriba)

Bouwen aan de toekomst

Op 30 mei jl. heeft de commissie Financieel Kader Beleidsplan ten aanzien van het project ‘Bouwen aan de toekomst’ haar verslag aan de kerkenraad van onze wijkgemeente gepresenteerd. Tijdens twee gemeenteavonden zijn het onderzoek naar de financiële situatie van onze wijkgemeente en een aantal keuzemogelijkheden met de aanwezige gemeenteleden besproken. Op basis daarvan heeft de commissie een aantal constateringen gedaan en een aantal adviezen aan de kerkenraad voorgelegd. Alle adviezen van de commissie zijn door de Kerkenraad overgenomen. Hieronder volgt het integrale verslag.


Verslag Commissie Financieel Kader Beleidsplan

Opdracht Commissie

De commissie Financieel Kader Beleidsplan bestaat uit Jaap Bogaards, Paul Brussaard, Oscar van Leeuwen, Robert Pastoor en Bert de Roock. Wij zijn in november 2016 gestart en hebben als onze opdracht geformuleerd:

 1. Onderzoek de financiële situatie van wijkgemeente Ontmoetingskerk;
 2. Geef mogelijkheden aan om de jaarlijkse exploitatietekorten weg te werken;
 3. Betrek de leden van de wijkgemeente  bij te kiezen oplossingen.

Gemeentevergaderingen

Na een onderzoeksperiode heeft de commissie een PowerPoint presentatie samengesteld, waarin de financiële situatie wordt uiteengezet en mogelijke maatregelen worden aangegeven. In samenwerking met (het moderamen van) de wijkkerkenraad zijn vervolgens op 18 april en 16 mei 2017 gemeentevergaderingen georganiseerd om de situatie toe te lichten en mogelijke maatregelen te bespreken.

Constateringen

Naar aanleiding van de gemeenteavonden kan worden geconstateerd:

 1. Er was op beide avonden een goede opkomst van ca. 70 gemeenteleden;
 2. De sfeer was tijdens beide avonden positief en constructief;
 3. Men heeft een groter inzicht gekregen in de financiële  situatie van de wijkgemeente;
 4. Er is draagvlak ontstaan voor het nemen van vrij vergaande  financiële maatregelen.

Keuzes gemeenteleden

Op basis van de keuzes, die gemeenteleden elk individueel tijdens de gemeenteavond hebben gemaakt trekt de commissie de volgende conclusies:

 1. We hebben aan de gemeenteleden drie denkscenario’s gepresenteerd: de participerende, de ondernemende en de samenwerkende gemeente. Bij de vraag welk scenario het meest bij onze wijkgemeente past is door een grote meerderheid van ruim 80% van de aanwezigen gekozen voor het scenario van de ondernemende gemeente. De overige 20% kiest voor de kenmerken van de samenwerkende gemeente. Niemand koos voor de participerende gemeente;
 2. Iedereen kon twee financiële maatregelen aangeven, die zijn voorkeur hadden. Daaruit komen de volgende keuzes:

Wel doenNiet doen
Bouw nieuw multifunctioneel centrum (met eigen vierplek) plus woningen: 49 stemmenGeen koster/beheerder meer, beheer en kosterswerk Open Hof door vrijwilligers: -/- 25 stemmen
1,0 predikant + een kerkelijk werker voor 2 dagen per week (0,4): 32 stemmenMeer risicovol beleggen vermogensdeel: -/- 17 stemmen
Minder capaciteit predikanten (-/- 0,4), waarbij 1,4 (= landelijk gemiddelde) resteert: 14 stemmen
Beleggen van een deel van het vermogen: 11 stemmen

(Klik hier voor een volledig overzicht van de stemmen).

3. Na de eerste gemeenteavond en tijdens de tweede avond is de gelegenheid gegeven om aanvullende ideeën voor besparingen of extra opbrengsten aan te geven. Daar is uitvoerig gebruik van gemaakt.
(Klik hier voor het overzicht van de categorieën ideeën en de aantallen ondersteuners)

Adviezen voor de kerkenraad

Gezien de gang van zaken en de uitkomsten van het gemeenteberaad adviseert de commissie de kerkenraad het volgende:

 1. Nu er groot draagvlak is in de gemeente om besluiten te nemen is het zaak om het vervolgproces voortvarend aan te pakken en de gemeente via goede communicatie op de hoogte te houden.  De uitkomsten van het beraad zijn voor onze predikanten en de koster/beheerder van groot belang. Daarom moet bespreking daarvan met hen prioriteit krijgen;
 2. Er is steun in de gemeente om over te gaan tot vermindering van de beschikbare capaciteit van predikanten. Voor de korte termijn kan met de predikanten worden overlegd om te onderzoeken of een deel van hun capaciteit elders inzetbaar is. Intussen kan door het moderamen worden uitgewerkt hoe in de toekomst de taken tussen 1,0 predikant en 0,4 pastoraal werker zouden kunnen worden verdeeld;
 3. Stel zo spoedig mogelijk een projectgroep samen, die als opdracht krijgt om de mogelijkheden van de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum (met eigen vierplek) plus woningen te onderzoeken. Geef daarbij helder aan op welke vragen een antwoord moet komen en wat de randvoorwaarden zijn. Zorg, dat er in elk geval deskundigheid in deze groep zit op het gebied van  wet- en regelgeving, onroerend goed, financiën en gemeentelijke regels en processen. De projectgroep moet volgens ons strak worden aangestuurd door het moderamen of eventueel een aparte stuurgroep;
 4. Voor de korte termijn is het gewenst om de exploitatieopbrengst van de Open Hof te verbeteren. Daarover zijn al ideeën ontwikkeld. De wijkraad van kerkrentmeesters kan deze verder uitwerken en met de koster bespreken. Vervolgens kan er in de wijkkerkenraad over worden besloten;
 5. Vraag de wijkraad van kerkrentmeesters om met voorstellen te komen voor beperkte risicovol beleggen van een deel van het vermogen. Laat hierover via het College van Kerkrentmeesters een voorgenomen besluit nemen door de Algemene Kerkenraad. Dat voorgenomen besluit kan dan te zijner tijd weer worden voorgelegd aan de gemeentevergadering;
 6. Vraag de wijkraad van kerkrentmeesters de aanvullende ideeën van gemeenteleden zo spoedig mogelijk verder uit te werken en met voorstellen te komen over de implementatie ervan. Eventueel kan ook voor deze activiteit een aparte projectgroep worden samengesteld, zodat hieraan voortvarend en gericht kan worden gewerkt. Ook deze projectgroep zou dan moeten rapporteren aan het moderamen of de apart op te richten stuurgroep;
 7. In onze commissie zijn al namen genoemd van mogelijke kandidaten voor de vervolgactiviteiten. Mocht besloten worden een stuurgroep op te richten voor sturing van het vervolg dan is onze werkgroep bereid die rol te gaan vervullen.

Bouwen aan de toekomst: Verslag Gemeenteavond 2 van 3

Het Trefpunt zat dinsdagavond 16 mei vol. Aan de oproep om vooral te komen, was gehoor gegeven. Na een korte terugblik op de vorige gemeenteavond werden er 12 groepen gevormd om ideeën en meningen uit te wisselen als het gaat om mogelijke opties voor de toekomstige financiële situatie van onze wijkgemeente.

Daarna was het tijd om stickers te plakken om je voorkeur uit te spreken voor een Participerende gemeente, Ondernemende gemeente of Samenwerkende gemeente, en de maatregelen die je daarbij het meest en het minst aanspreken.

Dit is de uitslag waarmee de beleidscommissie (Jaap Bogaards, Paul Brussaard, Oscar van Leeuwen, Bert de Roock en Robert Pastoor) verder aan de slag gaat. De commissie schrijft een advies richting kerkenraad. Bert de Roock benadrukte dat dit slechts het begin van een lang traject is, de gemeenteleden blijven betrokken bij de vervolgstappen.

De participerende gemeente – 0 procent

Deze wordt gerund door vrijwilligers, actieve gemeenteleden en dus minder professionele krachten.

De ondernemende gemeente – 80 procent

Naast de kerkelijke bijdragen gaan we proberen uit bezittingen en investeringen meer opbrengsten te genereren. Denk aan professioneel beleggen, of aan de plannen rond het Harmonieplein.

De samenwerkende gemeente – 20 procent

We gaan nauwer met andere wijkgemeenten samenwerken in Maarssen of daarbuiten. Dit betekent bijvoorbeeld gezamenlijke kerkgebouwen, predikanten, kerkelijke werkers en wellicht ook een gezamenlijke vierplek.

Uitslag voorkeur maatregelen

 1. Onderzoek naar multifunctioneel centrum op de plek van de Open Hof;
 2. 1.0 predikant + 0.4 kerkelijk werker;
 3. predikanten in lijn met norm 1.4 (nu 1.8);
 4. beleggen deel van het vermogen;
 5. verbetering exploitatie Open Hof

Was je er niet bij?