Predikanten in vacaturetijd

De wijkkerkenraad heeft in de afgelopen maanden uitvoerig overlegd over de te nemen stappen in onze wijkgemeente na het vertrek van ds. Corinne Groenendijk. Wij denken, dat het goed is om in de komende maanden een bezinningsperiode in acht te nemen. Daarover hebben wij ook overlegd met de classis en de landelijke organisatie van PKN. Om gemeenten, die zich in een tussentijd bevinden te kunnen helpen, heeft PKN gespecialiseerde predikanten in dienst: predikanten met ruime ervaring in het gemeentewerk en daarnaast een meerjarige opleiding tot interim- predikant. Deze interim-predikanten kunnen worden uitgeleend aan gemeenten.

Na verkennende gesprekken met het Mobiliteitsbureau van PKN en met de kandidaat interim-predikant zelf heeft de kerkenraad besloten om vanaf 1 januari 2023 dr. Dick van Arkel uit Leusden aan te stellen als interim-predikant voor onze wijkgemeente. Hij is een ervaren gemeentepredikant, die daarna de opleiding tot interim-predikant heeft gevolgd en al veel interim opdrachten heeft uitgevoerd. Hij zal de komende maanden vooralsnog 2 dagen per week voor onze wijkgemeente werken. In deze tussenperiode zullen wij ons met zijn hulp enerzijds richten op het verwerken van de in de afgelopen jaren ontstane spanningen in de samenwerking met onze wijkpredikant. Anderzijds zal een bezinningsproces plaatsvinden met het oog op de toekomst van de wijkgemeente, voordat we weer willen overgaan tot het beroepen van een nieuwe wijkpredikant. Ds. van Arkel zal met veel groepen en individuen in onze wijkgemeente in gesprek gaan. En hij zal ook zo nu en dan voorgaan in onze erediensten. De eerste dienst waarin hij bij ons zal voorgaan is zondag 29 januari 2023. Na afloop van die dienst is er ruim de gelegenheid om met ds. van Arkel kennis te maken en eventueel afspraken te maken. In de komende tijd zult u regelmatig via Nieuwsbrief en Kerk op weg worden geïnformeerd over activiteiten van onze interim-predikant.

De interim-predikant heeft dus een speciale opdracht en is niet bedoeld voor het uitvoeren van het reguliere predikantswerk. De kerkenraad is daarom erg blij u te kunnen melden, dat wij in overleg met de wijkkerkenraad van De Ark ds. Ronald Blokland uit Maarssenbroek vanaf 1 januari 2023 konden aanstellen als consulent. Hij zal in die rol in de vacatureperiode zoveel mogelijk regulier predikantswerk verrichten, zoals (crisis) pastoraat, uitvaarten en begeleiding van kringwerk. De inzet van ds. Blokland zal worden gecoördineerd door Marion de Vries (mailadres:pastoraat@ontmoetingskerkmaarssen.nl, tel 06 – 5576 4683). U kunt daarover met haar contact zoeken. Ds. Blokland zal de komende maanden ook regelmatig voorgaan in onze erediensten. In de dienst van 12 februari 2023 is er afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers en is hij voorganger. In die dienst zullen we ook zijn verbintenis met onze wijkgemeente bevestigen.

Onze ouderenpastor Alette van de Lagemaat is werkzaam voor senioren in de secties 1, 2, 5 en 6. Zij pakt haar bezoekwerk geleidelijk aan weer verder op. Ds. Piet Vellekoop, die haar in de voorbije maanden met grote inzet en energie heeft vervangen, draagt zijn pastorale activiteiten deze maand weer aan haar en eventueel ds. Ronald Blokland over.

Wij hopen, dat de activiteiten in de komende maanden kunnen rekenen op uw betrokkenheid en dat wij in onze gezamenlijkheid de onmisbare zegen van God kunnen ervaren.

Scriba Wijkgemeente Ontmoetingskerk scriba@ontmoetingskerkmaarssen.nl

Geplaatst in Nieuws.