Bouwen aan de toekomst: uitwerking van start

Zoals je weet is het project ‘Bouwen aan de toekomst’ ingesteld om een antwoord te vinden op het snel stijgend jaarlijks exploitatietekort van onze wijkgemeente. De kerkenraad heeft eind mei de uitkomsten van de beide gemeenteavonden (18 april en 16 mei 2017) en het verslag van de commissie ‘Financieel Kader Beleidsplan’ besproken. Op basis van de eensgezinde mening van ons als gemeenteleden heeft de commissie een aantal adviezen opgesteld, die door de kerkenraad zijn overgenomen.

Het is belangrijk om te beseffen dat nog geen definitieve besluiten zijn genomen. De kerkenraad heeft wel een aantal projectgroepen belast met verdere uitwerking van een aantal aandachtsgebieden. Uiteindelijk zullen voorgenomen besluiten weer worden besproken tijdens toekomstige gemeenteavonden.


Stuurgroep ‘Bouwen aan de toekomst’

Deze stuurgroep bestaat uit: Oscar van Leeuwen, Bert de Roock en Jacob van der Zwan. De stuurgroep heeft als opdracht om sturing te geven aan de projectgroepen en besluitvorming te begeleiden/voor te bereiden.

Projectgroep ‘Nieuwbouw’

Deze projectgroep heeft als opdracht een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om op de plek van Kerkcentrum Open Hof een multifunctioneel centrum te bouwen met een eigen vierplek voor de erediensten en met woningen of andere bebouwing met goede verhuurmogelijkheden. Deze werkgroep bestaat uit: Henk de Groot (projectleider), Harmony van Barneveld, Kees Capel, Carlo van Klarenbosch, Yvonne Schieveen en Barry Snoek. Aan deze projectgroep is een Klankbordgroep verbonden bestaande uit: Jaap Fokker, Henriëtte Korevaar en Jitze Ramaker.

Projectgroep ‘EO’ (Extra Opbrengsten Kerkcentrum Open Hof)

De opdracht die deze werkgroep heeft meegekregen is om de mogelijkheden te onderzoeken die er zijn om de exploitatie van Kerkcentrum Open Hof meer rendabel te maken. De groep bestaat uit: Ronald de Vries (projectleider), Jaap Bogaards, Wim van Huissteden en Wilna Quakkelaar.

Projectgroep ‘Idee’

Tijdens en rondom de gemeentevergaderingen over de financiële situatie van onze wijkgemeente hebben gemeenteleden veel ideeën aangeleverd voor inkomensverbetering of kostenbesparing. De projectgroep ‘Idee’ is gevraagd om te inventariseren welke van deze ideeën (goed) uitvoerbaar zijn en hoe ze (blijvend) kunnen worden gerealiseerd. Deze projectgroep bestaat uit Marjan Capel, Henk de Vries (projectleider) en Robert Pastoor.

Project ‘Beleggen’

De wijkraad van kerkrentmeesters – dit zijn de kerkrentmeesters van onze eigen wijkgemeente – is gevraagd om met voorstellen te komen voor het beperkt en risicovoller beleggen van een deel van het vermogen. Zij doen dit in overleg met het College van kerkrentmeesters (de kerkrentmeesters van de drie wijkgemeenten). Die voorstellen worden dan eerst weer voorgelegd aan de gemeente alvorens hierover een definitieve beslissing wordt genomen.

Project ‘1,4’

De leden van onze wijkgemeente hebben steun uitgesproken om over te gaan tot vermindering van de beschikbare capaciteit van predikanten. Het moderamen van onze kerkenraad heeft de opdracht gekregen om met de predikanten te overleggen om voor de korte termijn te onderzoeken of een deel van hun capaciteit elders ingezet kan worden. Intussen zal door het moderamen worden onderzocht hoe eventueel in de toekomst de taken tussen 1,0 predikant en 0,4 pastoraal werker verdeeld zouden kunnen worden.

In de komende tijd zal verder over de werkzaamheden van de diverse projectgroepen worden gecommuniceerd.

 

Geplaatst in Bouwen aan de toekomst, Nieuws.