Uitkomsten beraad Kerkenraad ‘Bouwen aan de toekomst’

Beste gemeenteleden,

In de vergadering van de kerkenraad van 30 mei jl. zijn de uitkomsten van de gemeenteavonden van 18 april en 16 mei jl. besproken aan de hand van het verslag en de adviezen van de commissie Financieel Kader Beleidsplan.

Bert de Roock, als voorzitter van die commissie, heeft een toelichting gegeven waarna de kerkenraad het geheel heeft besproken. Het was goed om te zien dat ook de commissie heeft kunnen constateren dat er een grote opkomst op beide avonden was en dat er een open sfeer was.

De boodschap en ook de noodzaak van actie zijn goed overgekomen en door u opgepakt. Zoals op de tweede avond al bleek was er een grote eensgezindheid voor de richting die u voorstelt.

De commissie heeft in haar verslag adviezen voor de kerkenraad geformuleerd op basis van de resultaten van de twee avonden en de informatie die aan hen is verzonden.

De kerkenraad heeft deze adviezen besproken en overgenomen. Dit wil zeggen dat de kerkenraad de volgende opdrachten heeft gegeven:

De huidige commissie Financieel Kader Beleidsplan wordt gevraagd zich te willen omvormen tot stuurgroep. Deze stuurgroep moet sturing gaan geven aan projectgroepen die, in samenwerking met de Wijkraad van Kerkrentmeesters, voorstellen gaan formuleren op het gebied van multifunctioneel centrum, verbeteren exploitatie Open Hof en aanvullende ideeën van gemeenteleden. De kerkenraad heeft als kader voor elke pro- jectgroep meegegeven dat zij naast deskundigheid, bij voorkeur ook een juiste afspiegeling van onze gemeente dient te zijn (jong/oud; vrouw/man). De stuurgroep werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

De steun die in onze gemeente is uitgesproken om te onderzoeken hoe de beschikbare professionele capaciteit van de predikanten teruggebracht kan worden tot het landelijk gemiddelde zal worden gedaan door de voorzitter, vicevoorzitter en voorzitter kerkrentmeester in samenspraak met de predikanten.

Duidelijk is dat gekozen is voor het houden van een koster/beheerder in de Open Hof. De voorzitter, vicevoorzitter en voorzitter kerkrentmeester zullen nauw contact met hem houden over de ontwikkelingen in het project.

Een belangrijk onderdeel dat onder leiding van de stuurgroep zal worden uitgezocht betreft de mogelijkheden voor een nieuw multifunctioneel centrum op de plaats van Open Hof met een eigen vierplek. Randvoorwaarde die meegegeven wordt, is dat onze wijkgemeente zelf de regie houdt over in elk geval de vierplek en waar mogelijk over het gehele centrum.

Niet een maximaal rendement staat in dit project centraal, maar onze rol als kerkgemeenschap in de maatschappij/ gemeente mag tot uiting komen. Wij blijven een open gemeente. Denk hierbij aan de keuze voor niet per se de duurste appartementen, maar ook denken aan jongeren- en/of zorgwoningen of bijvoorbeeld aansluiting op Snavelenburg. Dit als suggesties.

Aan de kerkrentmeesters zal via de stuurgroep gevraagd worden de ideeën uit de gemeente over kostenbeheersing en/of verbetering van inkomsten verder uit te werken. Hieronder valt ook het onderzoeken van de mogelijkheden van beleggen met een laag risico.

Nu de mogelijkheden van een multifunctioneel centrum verder onderzocht gaan worden, moet hiermee bij de keuzes in het beleggingsbeleid rekening worden gehouden. Het spreekt voor zich dat onderzoeken naar (ingrijpende) verbeteringen in het huidige gebouw nu niet worden opgepakt. Dit kan aan de orde komen wanneer nieuwbouw niet mogelijk lijkt. Het reguliere noodzakelijke onderhoud wordt, net als altijd, verstandig doorgezet.

Communicatie en transparantie zijn van groot belang en daarom worden die door de communicatie werkgroep stevig opgepakt.

Uit het voorgaande blijkt dat de kerkenraad, in de geest van beide avonden, de snelheid wil vasthouden.

Voor alle duidelijkheid: de kerkenraad heeft geen definitieve besluiten genomen. De kerkenraad heeft met deze opdrachten wel de weg vrijgemaakt om tot overwogen besluiten te kunnen komen. Zoals eerder aangegeven zullen die besluiten als voorgenomen besluiten met u besproken worden, voordat de kerkenraad ze definitief zal maken.

U zult ook begrijpen dat de commissies en projectgroepen bemenst moeten worden. Schroom niet om aan te geven dat u een bijdrage wil leveren en/of overweeg een positief antwoord als op u specifiek een beroep gedaan wordt. Alleen samen kunnen we dit traject ondernemend uitvoeren.

Op onze website kunt u een volledig overzicht vinden van het project ‘Bouwen aan de toekomst’. Daar vindt u ook de tekst van de op de gemeenteavonden gehouden presentaties, de precieze aantallen stemmen, die gemeenteleden hebben uitgebracht en het overzicht van de aanvullende ideeën.

Met vriendelijke groet, Jacob van der Zwan (voorzitter), Kees Capel (scriba)

Geplaatst in Bouwen aan de toekomst, Nieuws.