Bouwen aan de toekomst

Op 30 mei jl. heeft de commissie Financieel Kader Beleidsplan ten aanzien van het project ‘Bouwen aan de toekomst’ haar verslag aan de kerkenraad van onze wijkgemeente gepresenteerd. Tijdens twee gemeenteavonden zijn het onderzoek naar de financiële situatie van onze wijkgemeente en een aantal keuzemogelijkheden met de aanwezige gemeenteleden besproken. Op basis daarvan heeft de commissie een aantal constateringen gedaan en een aantal adviezen aan de kerkenraad voorgelegd. Alle adviezen van de commissie zijn door de Kerkenraad overgenomen. Hieronder volgt het integrale verslag.


Verslag Commissie Financieel Kader Beleidsplan

Opdracht Commissie

De commissie Financieel Kader Beleidsplan bestaat uit Jaap Bogaards, Paul Brussaard, Oscar van Leeuwen, Robert Pastoor en Bert de Roock. Wij zijn in november 2016 gestart en hebben als onze opdracht geformuleerd:

 1. Onderzoek de financiële situatie van wijkgemeente Ontmoetingskerk;
 2. Geef mogelijkheden aan om de jaarlijkse exploitatietekorten weg te werken;
 3. Betrek de leden van de wijkgemeente  bij te kiezen oplossingen.

Gemeentevergaderingen

Na een onderzoeksperiode heeft de commissie een PowerPoint presentatie samengesteld, waarin de financiële situatie wordt uiteengezet en mogelijke maatregelen worden aangegeven. In samenwerking met (het moderamen van) de wijkkerkenraad zijn vervolgens op 18 april en 16 mei 2017 gemeentevergaderingen georganiseerd om de situatie toe te lichten en mogelijke maatregelen te bespreken.

Constateringen

Naar aanleiding van de gemeenteavonden kan worden geconstateerd:

 1. Er was op beide avonden een goede opkomst van ca. 70 gemeenteleden;
 2. De sfeer was tijdens beide avonden positief en constructief;
 3. Men heeft een groter inzicht gekregen in de financiële  situatie van de wijkgemeente;
 4. Er is draagvlak ontstaan voor het nemen van vrij vergaande  financiële maatregelen.

Keuzes gemeenteleden

Op basis van de keuzes, die gemeenteleden elk individueel tijdens de gemeenteavond hebben gemaakt trekt de commissie de volgende conclusies:

 1. We hebben aan de gemeenteleden drie denkscenario’s gepresenteerd: de participerende, de ondernemende en de samenwerkende gemeente. Bij de vraag welk scenario het meest bij onze wijkgemeente past is door een grote meerderheid van ruim 80% van de aanwezigen gekozen voor het scenario van de ondernemende gemeente. De overige 20% kiest voor de kenmerken van de samenwerkende gemeente. Niemand koos voor de participerende gemeente;
 2. Iedereen kon twee financiële maatregelen aangeven, die zijn voorkeur hadden. Daaruit komen de volgende keuzes:
Wel doenNiet doen
Bouw nieuw multifunctioneel centrum (met eigen vierplek) plus woningen: 49 stemmenGeen koster/beheerder meer, beheer en kosterswerk Open Hof door vrijwilligers: -/- 25 stemmen
1,0 predikant + een kerkelijk werker voor 2 dagen per week (0,4): 32 stemmenMeer risicovol beleggen vermogensdeel: -/- 17 stemmen
Minder capaciteit predikanten (-/- 0,4), waarbij 1,4 (= landelijk gemiddelde) resteert: 14 stemmen
Beleggen van een deel van het vermogen: 11 stemmen

(Klik hier voor een volledig overzicht van de stemmen).

3. Na de eerste gemeenteavond en tijdens de tweede avond is de gelegenheid gegeven om aanvullende ideeën voor besparingen of extra opbrengsten aan te geven. Daar is uitvoerig gebruik van gemaakt.
(Klik hier voor het overzicht van de categorieën ideeën en de aantallen ondersteuners)

Adviezen voor de kerkenraad

Gezien de gang van zaken en de uitkomsten van het gemeenteberaad adviseert de commissie de kerkenraad het volgende:

 1. Nu er groot draagvlak is in de gemeente om besluiten te nemen is het zaak om het vervolgproces voortvarend aan te pakken en de gemeente via goede communicatie op de hoogte te houden.  De uitkomsten van het beraad zijn voor onze predikanten en de koster/beheerder van groot belang. Daarom moet bespreking daarvan met hen prioriteit krijgen;
 2. Er is steun in de gemeente om over te gaan tot vermindering van de beschikbare capaciteit van predikanten. Voor de korte termijn kan met de predikanten worden overlegd om te onderzoeken of een deel van hun capaciteit elders inzetbaar is. Intussen kan door het moderamen worden uitgewerkt hoe in de toekomst de taken tussen 1,0 predikant en 0,4 pastoraal werker zouden kunnen worden verdeeld;
 3. Stel zo spoedig mogelijk een projectgroep samen, die als opdracht krijgt om de mogelijkheden van de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum (met eigen vierplek) plus woningen te onderzoeken. Geef daarbij helder aan op welke vragen een antwoord moet komen en wat de randvoorwaarden zijn. Zorg, dat er in elk geval deskundigheid in deze groep zit op het gebied van  wet- en regelgeving, onroerend goed, financiën en gemeentelijke regels en processen. De projectgroep moet volgens ons strak worden aangestuurd door het moderamen of eventueel een aparte stuurgroep;
 4. Voor de korte termijn is het gewenst om de exploitatieopbrengst van de Open Hof te verbeteren. Daarover zijn al ideeën ontwikkeld. De wijkraad van kerkrentmeesters kan deze verder uitwerken en met de koster bespreken. Vervolgens kan er in de wijkkerkenraad over worden besloten;
 5. Vraag de wijkraad van kerkrentmeesters om met voorstellen te komen voor beperkte risicovol beleggen van een deel van het vermogen. Laat hierover via het College van Kerkrentmeesters een voorgenomen besluit nemen door de Algemene Kerkenraad. Dat voorgenomen besluit kan dan te zijner tijd weer worden voorgelegd aan de gemeentevergadering;
 6. Vraag de wijkraad van kerkrentmeesters de aanvullende ideeën van gemeenteleden zo spoedig mogelijk verder uit te werken en met voorstellen te komen over de implementatie ervan. Eventueel kan ook voor deze activiteit een aparte projectgroep worden samengesteld, zodat hieraan voortvarend en gericht kan worden gewerkt. Ook deze projectgroep zou dan moeten rapporteren aan het moderamen of de apart op te richten stuurgroep;
 7. In onze commissie zijn al namen genoemd van mogelijke kandidaten voor de vervolgactiviteiten. Mocht besloten worden een stuurgroep op te richten voor sturing van het vervolg dan is onze werkgroep bereid die rol te gaan vervullen.
Geplaatst in Bouwen aan de toekomst, Nieuws.