Secretaris Landelijke Raad van Kerken in Open Hof

Drs. ing. Klaas van der Kamp (48) algemeen secretaris van de Landelijke Raad van Kerken spreek vanavond in de Open Hof over de Drie Eenheid.

Ds. Klaas van der Kamp groeide op in een boerenfamilie. Als kind was hij er getuige van, dat zijn vader hardop bad bij het ziekbed van zijn ernstig zieke moeder. Toen zij genas, maakte dat grote indruk op hem: ‘Waarschijnlijk viel toen bij mij het kwartje,’ zegt hij, ‘Als het erop aankomt, word je gehoord.’

Op z’n negende schreef hij een opstel over zijn voornemen om predikant te worden. Een voornemen dat hij later omzette in werkelijkheid. Maar de veelzijdige Van der Kamp werd nog meer: adjunct-hoofdredacteur bij het Friesch Dagblad, scriba bij de (hervormde) Provinciale Kerkvergadering in Zwolle en hoofd corporate communicatie bij de PKN. Van 1999 tot 2002 verzorgde hij de voorlichting van de landelijke Raad van Kerken. De laatste jaren hield hij zich als uitgever vooral bezig met de uitgave van De Nieuwe Bijbelvertaling.

Per 1 maart is hij benoemd tot algemeen secretaris van de Raad van Kerken, een samenwerkingsverband van zeventien kerkgenootschappen dat dit jaar 40 jaar bestaat. Want hij wil vooral iets doen dat door ideologie is gedreven en door de droom wordt bepaald. ‘Mijn droom’, zegt hij, ‘is iets betekenen voor de mens en de kerk, waardoor de saamhorigheid gestimuleerd wordt. Daarmee kan een wezenlijke bijdrage geleverd worden aan de samenleving.’ Klaas van der Kamp noemt zichzelf ‘een kerkbeest’ en dankt God dat hij in een religieuze traditie staat.

 

Aan wie denk je, als je ‘God’ zegt? Laat vijf mensen een tekening maken en je krijgt vijf verschillende beelden. En misschien is het beste beeld nog wel het tekenvel waarop geen enkel potloodstreepje staat, omdat je beseft dat iedere afbeelding God te kort doet. Toch ontkom je er als kerk niet aan je een beeld te vormen om daarmee ook over God te communiceren. De kerken die in de Raad samenwerken hebben de beelden samengevat met het begrip triniteit, een drie-enig God. Wat bedoelen de christenen daarmee? Welke eigenschappen horen bij die drie-enige God? En in hoeverre kan zo’n begrip van God je helpen als je in gesprek raakt met joden en moslims? Soms wordt het al te concrete godsbegrip van christenen als blokkade gezien voor een interreligieuze ontmoeting, maar is dat logisch? Zou het kunnen zijn dat een besef van God als de Drie-enige God juist kan helpen om het gesprek met andere godsdiensten te voeren? Kennen joden en moslims misschien een zelfde grondtoon van God, ook al benoemen ze dat niet met de woorden drie-eenheid? En hoe zit het met mensen die meer geseculariseerd zijn? In hoeverre krijgt de triniteit een plek in bijvoorbeeld de kunst? Allemaal vragen die langs komen als we nadenken over het thema ‘de drie-eenheid als basis voor brede interreligieuze oriëntatie’. We spreken er over op 28 januari in het leerhuis in Maarssen. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, schreef over deze problematiek in een artikel dat in de landelijke Raad is besproken. Hij deelt iets van de conclusies met ons.

Geplaatst in Archief.