Kerkenraad / Moderamen

De kerkenraad wordt gevormd door de predikanten; de sectieouderlingen en – diakenen en een aantal ambtsdragers met een bijzondere taak. De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de wijkgemeente. De kerkenraad vergadert doorgaans vijf keer per jaar (+ een groot pastoraal overleg).

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Het bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het moderamen vergadert zo vaak als nodig is.

Leden Moderamen

Jacob van der Zwan (ouderling-voorzitter)
Kees Capel (ouderling-scriba)
ds. Jochem Stuiver en ds. Piet Vellekoop (predikanten)
Jaap Bogaards (ouderlng-kerkrentmeester)
Henriette Korevaar (voorzitter diaconie)
Jaap Fokker (ouderling)

Overige Kerkenraadsleden

Harmony van Barneveld (ouderling sectie 4)
Sanne Bogaards – de Groot (diaken)
Hans Brakke (jeugdouderling)
Roelie Faay – de Olde (notulist)
Cora Hofstee (diaken)
Oscar van Leeuwen (ouderling-kerkrentmeester)
Gert-Jan van Luinen (diaken)
Leendert Jaap Maan (penningmeester diaconie)
Sandra Overzet (diaken sectie 1)
Robert Pastoor (ouderling sectie 1)
Pieter Quakkelaar (ouderling sectie 2)
Margreeth Riemersma (ouderling sectie 6)
Bernadet Sijmons (ouderling sectie 5)
Thea Stam (diaken)
Margreet Stolze – van Duijn (ouderling sectie 5)
Jacob Vlaanderen (ouderling)
Anne de Vries – Robijn (diaken sectie 2)